Tag Archives: Knowledge

ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕​ေတာ္​စည္​ပင္​သာယာ​ေရးဥပ​ေဒ

YCDC Law Pic

ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ့သူတိုင္း ဖတ္႐ႈထားသင့္တဲ့ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ” ပါ။ ေငြဒဏ္ေတြသာမက ေထာင္ဒဏ္ေတြပါ ပါရွိၿပီး ကြမ္းတံေတြး ေထြးတာ၊ အဖီထုတ္တာကအစ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိႏိုင္လို႔ ဖတ္ၾကည့္သင့္ၾကပါတယ္။

ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ

CLICK HERE

Leave a comment

Filed under Knowledge

ကာလိုင္ (သို႔မဟုတ္) ကလယ္

ေၾကးမံုသတင္းစာထဲက စိတ္ဝင္စားမိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ … ‘ကာလိုင္’ (ခ) ‘ကလယ္’ ဆိုတာ ဥပေဒျဖတ္ထံုးအရ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုတာ ခုမွ သိတယ္ … ကလယ္ ဆိုၿပီး အရပ္သံုး ေနာက္ၿပီး ေခၚၾကတယ္ မွတ္ေနတာ …


Leave a comment

Filed under Ethnic Minority, Knowledge

ဇာတိမာန္ သီခ်င္းမ်ား စာရင္း

“ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္လွမ္းမီသမွ် ထင္ရွားေသာ ဇာတိမာန္ သီခ်င္းမ်ား”

(ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ား – ေကျမဴး)

Continue reading

Leave a comment

Filed under Classic, Knowledge, Music, Research

ခ်င္းမိုင္ ဆာဒူး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတုန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔လို႔ ႐ိုက္ထားတာ။ အဲဒီတုန္းက ဖုန္းကင္မရာေတြလည္း ဒီေလာက္ မေကာင္းေသးဘူးေလ။

ခ်င္းမိုင္ ဆာဒူး … မီးပြိဳင့္မွာ အေျပးအလႊား ႐ိုက္လိုက္ရလို႔ ဝါးသြားတယ္ …။

Leave a comment

Filed under Knowledge

လူမိုက္ ၁၀ ပါး

လူမိုက္ ၁၀ ပါးတဲ့ …

“… အမ်ိဳးေမးေတာင္း၊ သမင္ေရာင္းႏွင့္၊ ေဆးေပါင္းပဲဝယ္၊ ေရဆယ္မီးယူ၊ ဝန္ကူပုန္းစလုတ္၊ သစ္ခုတ္ေယာက်ာ္း၊ မုန္႔ဆန္းစားႏွင့္၊ ဆယ္ပါးသူမိုက္ …”

“… မုန္႔ဆန္းစားႏွင့္၊ ေမးမွားမ်ိဳးႏြယ္၊ ေရဆယ္ဝန္ကူ၊ မီးယူသစ္ခုတ္၊ ပုန္းစလုတ္က၊ ပဲျပဳတ္ေဆးေပါင္း၊ သမင္ေရာင္း…”

(မွတ္ခ်က္ – ဝံကူ ႏွင့္ ဝန္ကူ မူကြဲရွိသည္)

Leave a comment

Filed under Language

ဒီမိုကေရစီ (Democracy) – ၁

CYMERA_20130331_054610

ဒီမိုကေရစီ (Democracy)

-ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတရပ္ မဟုတ္
-ဝါဒတရပ္ မဟုတ္
-လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ က်င့္သံုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္သာ ျဖစ္

-Demos (ျပည္သူမ်ား) + kratia or cracy (အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း / အာဏာ) = ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စနစ္
-မ်က္ေမွာက္ခတ္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈတြင္ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္
-ဒီမိုကေရစီဟူေသာ ေဝါဟာရ ပါရွိေနသေရြ႕ ေယဘုယ် တူညီမည့္ သေဘာတရား (Basic Concept) အတူတူသာ ျဖစ္ရမည္

-ဒီမိုကေရစီသည္ လူအနည္းစုက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အရစၥတိုကေရစီ (Aristocracy)၊ ေအာ္လီဂါခီ (Oligarchy) တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တဦးတေယာက္တည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ (Monarchy)၊ ေအာ္တိုကေရစီ (Autocracy) တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ျခားနားေသာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
-ဒီမိုကေရစီသည္ အာဏာရွိသူတို႔ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အာဏာပိုင္ အာဏာရွင္ဝါဒ (Authoritarianism)၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ (Totalitarianism) တို႔အတြင္း၌ မျဖစ္ေပၚႏိုင္

တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ (Direct Democracy)

-ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစရွိေသာ ၾကားခံအဆင့္မရွိဘဲ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက အာဏာပိုင္စိုးကာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
-ဂရိၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္ BC ၅ ရာစုက က်င့္သံုးခဲ့
-လူဦးေရနည္းၿပီ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌သာ က်င့္သံုးႏိုင္
-အေမရိကန္တြင္ ၁၇-၁၈ ရာစုမ်ာအတြင္းက ၿမိဳ႕ျပ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခဲ့
-ယေန႔ေခတ္တြင္ အဂၤလန္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝလနယ္၊ အေမရိကန္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္၏ အခ်ိဳ႕ ကန္တြန္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးဆဲ

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ (Representative Democracy)

-လူဦးေရ မ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား အားလံုး တိုက္႐ိုက္ပါဝင္က်င့္သံုးရန္ ခက္ခဲ့သျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
-ကိုယ္စားျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယား အဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနရန္ လိုအပ္
-အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္ (သို႔) အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါက “အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္” သို႔ ဦးတည္ႏိုင္
-ကမာၻ႔ အရပ္ေဒသအမ်ားစုတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေန

ဒီမိုကေရစီ (ABSDF ေလ့လာေရးစာစဥ္၊ ၁၉၉၅) ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္ေရးသည္။ စာ႐ိုက္ဖို႔ မပ်င္းတဲ့အခါ ဆက္လက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးေပးမည္ 🙂
သင္ကာ
ဧၿပီ၊ ၂၀၁၃

Leave a comment

Filed under Knowledge, Politics, Summary

Myanmar Traditional Riddles

ျမန္မာ့႐ိုးရာ စကားထာမ်ား

(နာရီမႉးသီခ်င္းထုပၸတ္ရွာရင္း သြားေတြ႔လို႔ အင္တာနက္ေပၚက မလာတယ္။ ကူးသူေတြ မ်ားလြန္းလို႔ အစက ဘယ္ကလို႔ မသိဘူး။ စကားအင္မတန္ၾကြယ္တာ အတုယူသင့္တယ္။ ဒီေခတ္ျမန္မာစာေတြ ဆင္းရဲလြန္းလို႔။)

စကားထာ ဆိုသည္မွာ “တစ္ဖက္သား၏ ဉာဏ္ကို စမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ကြယ္ဝွက္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္တို႔ျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ အဆိုအမိန္႔၊ အဖြဲ႔အႏြဲ႔၊ အေမးပုစၦာ၊ ပေဟဠိ” (ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

စကားထာသည္ (စကားဓာရ) မွ (စကားဓာ)၊ (စကားထာ) ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဓာရသည္ ေဆာင္သည္ဟူေသာ အနက္ရွိသျဖင့္ ေဆာင္ထားအပ္ေသာ စကားဟူ၍ ျဖစ္နိုင္သည္။ တဖန္ ပါဠိဘာသာ ဌာပန သကၠတဘာသာ သၳာပန ျမန္မာဘာသာ ထားျခင္း အနက္ကို ေဆာင္ေပသည္။ မုန္႔ကို ဌာပနာသကဲ့သို႔ စကားကိုလည္း ဌာပနာသည္ဟု သံုးစြဲရာမွ စကားဌာပနာ၊ စကားထာ ျဖစ္လာေလမည္ ဟု စဉ္းစားၾကေသးသည္။ (ဦးေအးခ်ိဳ၏ ျမန္မာ့စကား)

စကားထာ ဆိုသည္ မိမိရည္ညွြန္းလိုေသာ အရာကို သြယ္ဝိုက္ကာ ဝွက္ထားေသာ စကားစုကို ေခၚဆိုသည္။

(အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဝီကီမွ ယူသည္)

ေမး – ေန႔ခၽြတ္ ည၀တ္။
ေျဖ – တံခါး မင္းတုပ္။

ေမး – အစိမ္းေပၚ အျဖဴတင္၊ အဖန္လာမွ နီေရာင္ဆင္။
ေျဖ – ကြမ္းယာ။

ေမး – သူ႕ကိုရိုက္ေတာ့ ခ်ာခ်ာလည္၊ ၾကိဳးကိုဆြဲၿပီး ငိုရွာတယ္။
ေျဖ – ေၾကးစည္။

ေမး – ကန္ထဲမွာေရ၊ ေရထဲမွာေျမြ၊ ေျမြေခါင္းမွာေရႊ
ေျဖ – မီးခြက္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Knowledge