ကမာၻေပၚမွာ ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုး ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕

ကမာၻေပၚမွာ ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုး ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕ …။

ဂု႐ုဂရမ္ (အိႏၵိယ)၊
ဂါဇီယာဘတ္ (အိႏၵိယ)၊
ဖိုင္ဆလာဘတ္ (ပါကစၥတန္)၊
ဖာရီဒါဘတ္ (အိႏၵိယ)၊
ဘီဝါဒီ (အိႏၵိယ)၊
ေနာ္အီဒါ (အိႏၵိယ)၊
ပတၱနား (အိႏၵိယ)၊
ဟိုတန္ (တ႐ုတ္)၊
လက္ခေနာင္း (အိႏၵိယ)၊
လာဟိုး (ပါကစၥတန္)

Leave a comment

Filed under Environment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s