တတ္လည္းတတ္ႏိုင္ပါေပတယ္

ၿဗိတိန္ကေန အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွာ ထြက္သြားၿပီး ဆီးရီးယားမွာ IS နဲ႔ ပူးေပါင္းတယ္ … ဗိုက္ႀကီး ကေလးရေတာ့ ၿဗိတိန္ ျပန္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္ … ဒါေပမယ့္ IS နဲ႔ ပူးေပါင္းတာကို ေနာင္တ မရဘူးလို႔လည္း ေျပာတယ္ … ၿဗိတိန္အစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေတာ့ တရားမမွ်တဘူးလို႔ ေျပာတယ္ … တတ္လည္း တတ္ႏိုင္ပါေပတယ္ …။

Advertisements

Leave a comment

Filed under News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s