မမကို မပက္ၾကနဲ႔ေနာ္

ဆရာ ညိဳဝင္းရွင္ေရးတဲ့ ျမန္မာ့ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ား စာအုပ္ထဲက …

Leave a comment

Filed under Cartoon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s