နစ္ကီ ဟာေလ ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ အေၾကြးတင္

ကုလ သံအမတ္ရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္တဲ့ နစ္ကီ ဟာေလ ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ အေၾကြးတင္ေန …

Federal ethics reports show Haley had debt from $525,000 to about $1.1 million in 2017, the latest year available.

Her U.N. office put Haley’s overall current debt at less than $500,000 but did not offer specifics. (postandcourier)

43623170_1021724648783002402816_n

Advertisements

Leave a comment

Filed under News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s