ေဟာင္ေကာင္ေရာက္ မုန္႔ဟင္းခါး

ေကာင္းလြန္းရွိ ဟိုမန္တင္၊ အမွတ္ ၁၂ ဗစ္ထရီရိပ္သာလမ္းမွာ “မုန္႔ဟင္းခါး” (Mohinga) အမည္နဲ႔ပဲ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုင္းထမ္းနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ပံု သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။

(အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္)

Leave a comment

Filed under Culture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s