“ဇာတ္ခံု”

“ဇာတ္ခံု”

ဇာတ္လမ္းတို႔သည္
ေဝဝါး၍ သြား၏ …။

မွတ္ဥာဏ္တို႔သည္
မက်က္တက်က္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားသာ …။

ထိုခဏ ဤခဏသည္
ထိုဘဝ ဤဘဝလည္း ျဖစ္ေပသည္ …။

ခ်စ္ျခင္း တေဆာင္း မသစ္မီ
မုန္းျခင္း ပ်ိဳးခင္းတခု ရာသီကုန္ပါၿပီ …။

စိတ္ကူးမ်ားကို ဂေဟဆက္၍ မရပါ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ကား
ထို႔ထက္ ပိုခက္ခဲသည္သာ …။

သံသရာခရီးဆိုတာ
တရံတခါ ညည္းခ်င္းေတြ
အဖန္တရာ တီးခတ္ထားတဲ့ ဂီတလို
ညီမွ်ျခင္း တခုေပးခ်င္တယ္ …။

သင္ကာ
ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s