Kayah (Karenni): Naming System


ကယားလူမ်ဳိးတို့၏ ကင္ပြန္းတပ္အမည္ေပးျခင္းႏွင္႕အေမြဆက္ခံျခင္း ဓေလ႕ထံုးစံမ်ား

ရာမည ၊ ဓာတ္ပံု – ခြန္းဆက္ေန/ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ေမ ၅၊ ၂၀၁၈

ကင္ပြန္းတပ္အမည္ေပးျခင္း

ကယားကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္သည့္အခါတြင္လည္း ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံ အရ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို အမည္ေပးေသာ အခါ ႏွီးကိုခ်ဳိး၍လည္းေကာင္း၊ ၾကက္႐ိုး ထိုးၾကည့္၍လည္းေကာင္း အမည္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ကေလးကိုအမည္ေပးၿပီးေနာက္ မၾကာခဏဖ်ားနာလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ စိတ္ေကာက္၍ ငိုတတ္လွ်င္ အမည္သစ္ တစ္ခုကို ထပ္မံေျပာင္းလဲေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကယားကေလးငယ္မ်ား တြင္ အမည္နာမ ေလး၊ ငါးမ်ဳိးခန္႔ရွိေနတတ္ ၾကသည္။

ကယားအမ်ဳိးသမီးမ်ား မီးထြက္ခ်ိန္၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ ကေလး ကို အမည္ေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ၾကက္ကေလး သို႔မဟုတ္ ၾကက္ငယ္တစ္ေကာင္ကို ႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံအရ ၾကက္႐ိုးထိုးေလ့ရွိၾကသည္။ ကယားဘာသာစကားျဖင့္ ေရွးေလာ့ ေခၚ ၾကက္ေသြးခ်ဳိးရန္အတြက္ ၾကက္တစ္ေကာင္ ၏ လည္ပင္းေသြးကိုယူ၍ ကေလးမိခင္၏ ေနာက္ေက်ာႏွင့္ နဖူးတို႔ကို သုတ္လိမ္းေပးရ ၿပီး ယင္းၾကက္၏အသားကို မီးေနသည္ စားရန္အတြက္ ထားရွိရသည္။ ေရွး႐ိုးအေခၚ ကင္ပြန္းရည္သေဘာမ်ဳိးအေနျဖင့္ အသံုးျပဳ ေသာ ၾကက္ေသြးကို ခြက္တစ္လံုးျဖင့္ ခံယူ ထားရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ¤င္းေသြးကို ဝါးျခမ္းခြက္ျဖင့္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။

ဝါးခ်ည္ႀကိဳးမ်ားတြင္ ပုတီးလံုးတစ္လံုးစီ ထိပ္တြင္ခ်ည္၍ ထိုႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းစီကို ၾကက္ေသြးခြက္ထဲတြင္ႏွစ္ထားၿပီး မီးေနသည္ လာေမးသူတို႔၏လက္ကို ခ်ည္ေပးေလ့ရွိၾက သည္။ မီးေနသည္လာေမးသူ ဧည့္သည္တို႔ ကလည္း အျပန္တြင္ အိမ္ရွင္၏ဝင္းထရံ တစ္ေနရာ၌ ထိုႀကိဳးကိုျပန္ခ်ိတ္ခဲ့ၿပီး ႏႈတ္မွ လည္း အိမ္ရွင္တို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ပါေစဟု ဆုေတာင္းၾကရသည္။

ၾကက္ေသြးသံုးျခင္းမွာ ကင္ပြန္းရည္ သေဘာမ်ဳိးပင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ပြန္းရည္ ကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိၾကေခ်။ အဆိုပါၾကက္၏အသားကို သားသမီးမ်ားမေမြးဖြားႏိုင္ေတာ့သည့္ အဘြားႀကီးမ်ားသာ စားသံုးခြင့္ရွိၿပီး လူငယ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား စားသံုးခြင့္မရွိၾက ေပ။ သို႔ေသာ္ျငား ယေန႔ကာလတြင္ ထိုသို႔ ၾကက္ေသြးသံုးစြဲသူမ်ား အလြန္နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္အိမ္သားလံုး မဂၤလာရွိေစရန္အတြက္ ေရွးပယ္ေခၚၾကက္ကိုခ်က္၍ တစ္အိမ္သားလံုး စားသံုးႏိုင္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေကြၽးေမြးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးမိေခၚ ၾကက္ကိုမူ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအမည္ေပး ရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။ ယင္း ၾကက္သားကို က်ပ္ခိုးစင္ေပၚတြင္တင္ထား ရၿပီး အဆိုပါက်ပ္ခိုးစင္ မပ်က္စီးသေရြ႕ ၾကက္သားကို မပစ္ရေခ်။ ေခြးမ်ား၊ ေၾကာင္ မ်ားကိုလည္း ေကြၽးေမြးျခင္းမျပဳရသလို ယင္း အသားကို အိမ္သားမ်ားစားမိပါကလည္း လာဘ္တိတ္တတ္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းၾကက္သားကို ကေလး၏နာမည္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သူမ်ားသာ စားသံုးႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ား စားသံုးခြင့္မရွိ ေပ။ ကေလးကိုနာမည္ေပးရာတြင္ လူႀကီး တစ္ဦးဦး၏ အမည္ကိုယူ၍ အမည္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔အမည္ေပးခံရေသာ လူႀကီး သည္ ေရွးမိၾကက္သားကို စားသံုးႏိုင္သည္။ ၾကက္ေလးေကာင္ကိုသတ္၍ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ ျခင္းမွာ ပူေဇာ္ပသတင္ေျမႇာက္သည့္ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ကင္း ေစရန္ ၾကက္႐ိုးထိုးၿပီး ေကြၽးေမြးပြဲတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္၍ ယင္းဓေလ့မွာ ကယားတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္ဆို၏။

အေမြဆက္ခံျခင္း

ကယားတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အေမြ ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသတမ္းစာ ေရးသားေလ့မရွိၾကေခ်။ သို႔ရာတြင္ ¤င္းတို႔ ၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ အေမြခြဲေဝရာတြင္ သားသမီးအေထြးဆံုးက အေမြကိုပိုမိုရရွိၿပီး က်န္သားသမီးမ်ားက ညီတူညီမွ် ခြဲေဝယူၾက ရသည္။ အေထြးဆံုးသားသမီးမ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီးေသာ္လည္း မိဘႏွင့္ပင္ တစ္သက္လံုးေနထိုင္၍ မိဘမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ ျပဳစုၾကၿပီး အိမ္ခြဲေနေလ့မရွိၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြးဆံုးသားသမီးမ်ားသည္ အေမြပစၥည္း ေဝစုအျပင္ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ အိမ္ကုိပါ အေမြရရွိၾကသည္။

အေမြခြဲေဝသည့္အခါတြင္ ရပ္ရြာလူႀကီး မ်ားက ဦးစီး၍ ခြဲေဝေပးၾကသည္။ ထို႔အတူ ပယဲတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ယင္းေခတ္ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံအရ သားအေထြးဆံုးက အေမြကိုပိုမိုရရွိၾကသည္။ မႏုမေနာ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ အေမြခြဲေဝမႈတြင္ မိဘႏွင့္အတူ ေနသူက မိဘမ်ားကြယ္လြန္သည့္အခါ မိဘ မ်ားေနထိုင္ေသာအိမ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမြခြဲေဝရာ၌ အျခား သားမ်ားထက္ သားအငယ္ဆံုးက ပိုမိုရရွိ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အိမ္ေထာင္ခြဲသားသမီးမ်ားသည္ အိမ္ခြဲ ေနေသာ္လည္း မိဘမ်ားကို အကူအညီ ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ သားသမီးေျမးျမစ္တို႔က ၎တို႔၏အိမ္မွာပင္ အဘိုးအုိ၊ အဘြားအို မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေကြၽးေမြးၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံ ေလ့ရွိၾကသည္။ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ ဦးႀကီး၊ အရီးႀကီး အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ¤င္းတို႔ အိမ္ေပၚတြင္ ေခၚထားေလ့ရွိၾကသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိဘ သေဘာတူသူကိုသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေသြးသားအလြန္ နီးစပ္သူအခ်င္းခ်င္း ယူ႐ိုးထံုးစံမရွိၾကေခ်။ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲ၊ ဦးေလးႏွင့္တူမ၊ အေဒၚႏွင့္ တူတို႔သည္ ကယားတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ ထံုးစံအရ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္မရွိၾကေခ်။

Leave a comment

Filed under Anthropology, Ethnic Minority, Kayah, Research

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s