တင္ဝင္းလိႈင္ေလးေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္


စႏၵယား တင္ဝင္းလိႈင္ကို လံုးဝ ေထာက္ခံပါတယ္ … သူႀကံဳရတဲ့ နယ္ပယ္ ကြက္ကြက္ကေလးကို မီးေမာင္းထိုးသြားတယ္ … (တစ္ခ်ိန္ကလည္း ဗ်င္းၿပီးၿပီ)

တျခား နယ္ပယ္ ေသးေသးေလးေတြကေနလည္း တင္ဝင္းလိႈင္ေလးေတြ ရွိဖို႔လိုပါတယ္ …

ဝန္ႀကီးကေန အစိုးရအဖြဲ႔အထိ ကိုယ္က မဲေပးထားတာ ျဖစ္သည္ … ဂါဖို႔ မဟုတ္ … ဗ်င္းဖို႔သာ ျဖစ္သည္ …

Leave a comment

Filed under Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s