ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မွာ ဖတ္ၾကားတဲ့ စာတမ္းတခ်ိဳ႕


ဂုံရွမ္းတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဂုံရွမ္းစာေပႏွင့္ ပိဋကတ္သမိုင္း စာတမ္း – ဦးစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္

လီဆူ (ဗုဒၶဘာသာ) လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လီဆူစာေပႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ စာတမ္း – ေဒၚေကသီလႈိင္ (ဗ်ာအား မီးလူး)

အာခါတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၏ အာခါအမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပစာတမ္း – ဦးမင္းညိဳ

”ဝ” တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၏ ”ဝ” လူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းအစႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ စာတမ္း – ေဒၚဒီးနာလု

လားဟူတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၏ လားဟူတိုင္းရင္းသား ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပရွင္သန္မႈ အလားအလာ စာတမ္း – ဦးႏိုးေဝ (ခ) NOEL KYA HEH

အဲန္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၏ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ အဲန္လူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္းစာတမ္း – မယုႏွင့္ ဦးအားလန္

အာခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၏ အာခါသတ္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံ ထားေသာ အာခါဘာသာ အေရးအသား စနစ္စာတမ္း – ေဒၚအားစြန္း

(တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ (ေတာင္ႀကီး) အတြင္း ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္မွာ ဖတ္ၾကားတဲ့ စာတမ္းမ်ား)

*မတ္လ ၂၁ ကေန ၂၄ အတြင္း ဖတ္မယ့္ စာတမ္းက စုစုေပါင္း ၂၇ ေစာင္ပါ။ စုၿပီး စာအုပ္ထုတ္ရင္ ေကာင္းပါမယ္၊ ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္။

1 Comment

Filed under Anthropology, Ethnic Minority, Literature, Research

One response to “ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မွာ ဖတ္ၾကားတဲ့ စာတမ္းတခ်ိဳ႕

  1. Pingback: ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္မွာ ဖတ္ၾကားတဲ့ စာတမ္းမ်ား | ဖြဲ ႔ တ ည္ ရာ – e x i s t e n c e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s