သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးကေန အနားယူ

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးက အနားယူ

http://www.mcntv.biz/news/local-news/68629/

သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္

http://www.mcntv.biz/news/local-news/68663/

ဦးဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိ

http://www.mcntv.biz/news/local-news/68668/

Leave a comment

Filed under Announcement, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s