ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ CSO မ်ား (စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇)

(Credit: Oxfam)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ CSO မ်ား စာရင္း (စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ရွိသမွ် အကုန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ မသိပါ။ အဖြဲ႔အမည္၊ ေဒသခံအဖြဲ႔နဲ႔ တည္ရာေဒသေတြ တြဲေပးထားပါတယ္။

၁ – ေႏြအရိပ္စာၾကည့္တိုက္
၂ – ေသြးခ်င္းသစၥာအဖြဲ႔
၃ – ေလာကအလင္း
၄ – ေရႊႏွလုံးသားအဖြဲ႔ (သာစည္)
၅ – ေရႊျခေသ့ၤ ေတာင္သူကြန္ရက္ (ေရႊဘိုခ႐ိုင္)
၆ – ေရႊျခေသ့ၤ လူမႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေရႊဘို)
၇ – ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားစု (စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း)
၈ – ေမတၱာဖြံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Metta Development Foundation)
၉ – ေဗဒါ လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔
၁၀ – ေပါင္းကူး (ရန္ကုန္)
၁၁ – ေပါက္တုိင္းေခ်ာင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ
၁၂ – ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ (ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္)
၁၃ – ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ (ထားဝယ္ခရိုင္)
၁၄ – ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္)
၁၅ – အမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ (ၿမိတ္)


၁၆ – အထက္ျမန္မာျပည္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး CSO
၁၇ – သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (ပေလာ)
၁၈ – သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (တနသာၤရီ)
၁၉ – လူငယ္အဝုိင္းအဝန္း (Youth Circle)
၂၀ – လမ္းစအဖြဲ႔
၂၁ – ရွမ္းေတာင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ကြန္ရက္ (Southern Shan State Women Organizations Network) ရွမ္းျပည္နယ္
၂၂ – ၿမိဳလူငယ္အဖြဲ ့(Mro Youth Orgnization)
၂၃ – ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမာၻအဖြဲ႔ (ရွမ္းျပည္နယ္ – ေတာင္)
၂၄ – ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ေကာ့ေသာင္း)
၂၅ – ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿမိတ္)
၂၆ – ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ပုေလာ)
၂၇ – မေကြးၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ
၂၈ – မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ရက္
၂၉ – ဘုိုဘိုဝင္း အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူမူအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (ေမာ္လၿမိဳင္)
၃၀ – ဝိမုတၱိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔
၃၁ – သိေႏၶာ သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (တနသၤာရီ)
၃၂ – ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကြန္ရက္ (PCN) Peace Cultivation Network
၃၃ – ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ
၃၄ – ၿငိမ္း/ပြင့္ ေက်ာင္းကုန္း
၃၅ – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလက္အဖြဲ႕
၃၆ – ဗကသ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ (ပုသိမ္)
၃၇ – ဖ်ာပံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလူငယ္အဖြဲ႔
၃၈ – ဖြ႔ံၿဖိဳးေဝဆာ အမ်ိဳးသမီးေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ
၃၉ – ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ အဖြဲ႔
၄၀ – ပ်ိဳးခင္းသစ္ (မအူပင္)
၄၁ – ပေဒသာမိုး
၄၂ – ပုိက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔
၄၃ – ပါခ်န္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
၄၄ – ပြင့္လင္းလူငယ္ (ေရၾကည္)
၄၅ – ပြင့္လင္းလူငယ္ (ေက်ာင္းကုန္း)
၄၆ – ပြင့္လင္းလူငယ္ (ဟသၤာတ)
၄၇ – ပြင့္လင္းလူငယ္ (ပုသိမ္)
၄၈ – ပြင့္လင္းလူငယ္ (ငသိုင္းေခ်ာင္း)
၄၉ – ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ဟသၤာတ)
၅၀ – ပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕
၅၁ – ပန္းတုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔
၅၂ – ပန္းတုိင္ရွင္ ေရလုပ္သားအဖြဲ႔
၅၃ – ပန္းတိုင္႐ွင္အဖြဲ႔ (ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း)
၅၄ – ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္
၅၅ – ပံုရိပ္စစ္အဖြဲ
၅၆ – နာေရးကူညီမႈ ေဖာင္ေဒးရွင္း
၅၇ – နည္းပညာေလ့လာမွ်ေဝ ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႔
၅၈ – ဓမၼအလင္းအဖြဲ႔
၅၉ – ဓမၼစကူး(လ္) (ဝင္းကေက်းရြာ)
၆၀ – ဒို႔ေျမျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ကြန္ရက္ (တြံေတး)
၆၁ – ဒို႔ေျမကြန္ရက္
၆၂ – ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ
၆၃ – တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ (Multi Ethnic Women Organization)
၆၄ – တာဝန္သိ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႔ (အေထာင္)
၆၅ – တာဝန္သိ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႔ (ဟသၤာတ)
၆၆ – တာကေပါအဖြဲ႔
၆၇ – ဆရာမ်ားသမဂၢ (ၿမိတ္ခရိုင္)
၆၈ – စည္ပင္သာယာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔
၆၉ – စံနမႈနာ ပရဟိတ (ေငြေဆာင္)
၇၀ – ဂ်ဲန္ဒါအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈအသင္း (GBV Action Team)
၇၁ – က်န္းမာေရး အေရးေပၚယာဥ္အသင္း (ဝင္းကေက်းရြာ)
၇၂ – ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႔
၇၃ – ကလံုးထာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (တနသၤာရီ)
၇၄ – ေက်ာက္မီးေသြး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔
၇၅ – ကမ္းေျခအားမာန္ ေရလုပ္သားငယ္ကြန္ရက္ (င႐ုတ္ေကာင္း)
၇၆ – Kachin State Women Network
၇၇ – ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ (Kachin Peace Network)
၇၈ – Youth To Youth အဖြဲ႔
၇၉ – Yaung Chi Thit Group (MB)
၈၀ – Yae Kyee Sann
၈၁ – Women League of Burma – အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
၈၂ – Kalyana Mitta Development Foundation (ကလ်ာဏမိတၱဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း)
၈၃ – UKSY Union of Karenni State Youth (Kayan New Generation Youth + Karenni National
Youth Organization + Kayan Women Organization + Kayah State Students Union + Individuals Group)
၈၄ – Uakthon Local Social Development Organization
၈၅ – The Seagull
၈၆ – Thazin Legal Aid (Sittwe)
၈၇ – Than Dwae Beach Social Network (TDW)
၈၈ – Tavoyan Women’s Union
၈၉ – Taung Goat Social Network (TG)
၉၀ – Tanintharyi Fisheries Partnership
၉၁ – Tai Youth Organization
၉၂ – Ta’ang Legal Aid အဖဲြ႔
၉၃ – SYNERGY
၉၄ – Southern Youth
၉၅ – Social Program Aid for Civil Education
၉၆ – Social Action Network
၉၇ – SKY Youth (KPU)
၉၈ – Gaia sustainable management institute (ဂိုင္ယာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး အင္စတီက်ဳ)
၉၉ – ေတာင္ႀကီးပညာေရး ကြန္ရက္
၁၀၀ – Shan Youth Yangon
၁၀၁ – Shan State Peace Task Force (ရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္အဖြဲ႔)
၁၀၂ – Rural Development (KPU)
၁၀၃ – Regional Development (Maung Taw)
၁၀၄ – RDO
၁၀၅ – Rakhine Youth Generation (Sittwe)
၁၀၆ – Rakhine Women Network (STW)
၁၀၇ – Rakhine Women Association (Taung Goat)
၁၀၈ – Rakhine Social Network (PTW)
၁၀၉ – Rakhine Generation Social Development Organization
၁၁၀ – Rakhine Coastal Association (GWA)
၁၁၁ – Public Network
၁၁၂ – Peace for Peaceful Pluralism (သင့္ျမတ္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္)
၁၁၃ – PIDP
၁၁၄ – People Resource Group
၁၁၅ – People for People
၁၁၆ – Our Future Initiative – OFI (ဘုတ္ျပင္း)
၁၁၇ – Open Data Myanmar
၁၁၈ – Open Development Foundation (ကန္ပက္လက္)
၁၁၉ – NNER (ၿမိတ္)
၁၂၀ – ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖြဲ႔
၁၂၁ – Action Based Community Development (ABCD)
၁၂၂ – AD 2030 Vision (RTD)
၁၂၃ – AD 2030 Vision (STW)
၁၂၄ – မိုင္းပန္လူငယ္အဖြဲ႔ (Mong Pan Youth Association)
၁၂၅ – Myint Ma Kha Guard
၁၂၆ – Myeik Lawyer Network
၁၂၇ – Myat Won Thit
၁၂၈ – Mwetaung Area Development Group ေမြေတာင္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (တီးတိန္)
၁၂၉ – မြန္ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (MWCUC)
၁၃၀ – Motherland
၁၃၁ – Mon-region Social Development Network (MSDN)
၁၃၂ – Mon MATA
၁၃၃ – Myanmar IT Development Organization (MIDO)
၁၃၄ – Megawady Social Network (MA)
၁၃၅ – Mawlamyine Youth Network (M.Y.A)
၁၃၆ – Mandalay Regional Youth Association
၁၃၇ – Local Development Network (Mon)
၁၃၈ – Lighthouse Social development organization (Ayarwaddy)
၁၃၉ – Light House (ေရႊေသာင္ယံ)
၁၄၀ – Light House (သာေပါင္း)
၁၄၁ – Law Home (Kayah State )
၁၄၂ – Land Resource Group
၁၄၃ – LAIN Technical Support Group
၁၄၄ – Kyauk Phyu Social Network
၁၄၅ – Kyauk Gyi Development
၁၄၆ – Ko Yan Taung Gawpaga Group (RB)
၁၄၇ – K’Cho Land Development Association (မင္းတပ္)
၁၄၈ – KBA CSSDD (Kayah Baptist Association )
၁၄၉ – Karenni Human Rights Group
၁၅၀ – Karen Environment and Social Action Network-KESAN
၁၆၀ – Kanpetlet Land Development Organization (ကန္ပက္လက္)
၁၆၁ – Kachin Women Union
၁၆၂ – Kachin Development Networking Group
၁၆၃ – Iravati (ဧရာဝတီ)
၁၆၄ – IFI Watch (KyunSu)
၁၆၅ – Human Right Watch (Dawei)
၁၆၆ – HRDP
၁၆၇ – Human Rights Defenders Change Agent (HRDCA)
၁၆၈ – HAPO
၁၆၉ – Green Rights Organization (အစိမ္းေရာင္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔)
၁၇၀ – Green Network Mergui Archipelago
၁၇၁ – Green Generation
၁၇၂ – Green Day Youth Network (Thaton)
၁၇၃ – GPI (ေလးမ်က္ႏွာ)
၁၇၄ – GPI (ပုသိမ္)
၁၇၅ – Generation Wave မ်ိဳးဆက္လိႈင္း
၁၇၆ – Kachin State Women Network
၁၇၇ – Future Star လူငယ္အဖြဲ႔
၁၇၈ – Future Light Center
၁၇၉ – Future Green
၁၈၀ – Freethinkers
၁၈၁ – FDA
၁၈၂ – Environmental protection Group (PNG)
၁၈၃ – Environmental Protection Group (MU)
၁၈၄ – Environmental protection Group (KTW)
၁၈၅ – Environment Conservation and Regional Development
၁၈၆ – EDU Wave
၁၈၇ – East Light Development Group
၁၈၈ – Dawei Youth Fellowship
၁၈၉ – Dawei Watch Foundation
၁၉၀ – Dawei Probono Lawyer Network
၁၉၁ – Dawei Development Association (DDA)
၁၉၂ – Da Nu Youth (ဓႏုလူငယ္အဖြဲ႔)
၁၉၃ – Community Sustainable Livelihood Development
၁၉၄ – Community Response Group (ComReG)
၁၉၅ – Chin Youth Organization (မတူပီ)
၁၉၆ – Center for Youth and Social Harmony
၁၉၇ – Bilin CSO Network
၁၉၈ – Beautiful Land
၁၉၉ – Beautiful Beach Development Network (BBDN)
၂၀၀ – Education Door
၂၁၁ – Bago Youth Network
၂၁၂ – ဧရာဝတီလူငယ္ကြန္ရက္ (AYN)
၂၁၃ – Ayeyarwady Generation Buddhist Youth
၂၁၄ – Awaken Buddhist Youth
၂၁၅ – Aung Thu Kha Foundation (Kyauk Phyu)
၂၁၆ – ASEAN Youth Forum
၂၁၇ – ASDO (ျမန္ေအာင္)
၂၁၈ – ASDO (ဇလြန္)
၂၁၉ – Area Peace and Development Forward ရပ္ရြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံျဖဳိးေရးအဖြဲ႔ (ကေလး)
၂၂၀ – Arakan Ray Central Organization (A.R.O)
၂၂၁ – Arakan National Network (ANN)
၂၂၂ – Ah Linn Tagar Library (STW)
၂၂၃ – ေဆြသဟာ
၂၂၄ – IFI Watch Myanmar
၂၂၅ – The PLAN: Public Legal Aid Network Individuals

Leave a comment

Filed under Myanmar, Politics, Poverty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s