အနစ္နာခံၾကရင္းပဲ လြဲကုန္တာ

corn_husk_570xxxx

တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက အနစ္နာခံတယ္လို႔ တဖက္က အျမင္ …။ ဒါေပသိ တျခား တဖက္ကလည္း ေျပာရခက္ႀကီး … နာျပန္တယ္လို႔ ထင္တာကလား …။

က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္ဦးေလး ေျပာင္းဖူး ဝယ္စားတာၾကည့္ …

ကိုယ္က ေရွ႕သြား နာေနလို႔ ေျပာင္းဖူးကို စားခ်င္လွခ်ည့္ဆိုၿပီး … တျခားသူေတြ အတြက္ပါ ပိုဝယ္လာ …

ေရွ႕သြားနဲ႔ ကိုက္မရေတာ့ … လက္နဲ႔ ဖဲ့ၿပီး ေျမာင္းကေးလေဖာ္ … က်န္တာ အတြဲလိုက္ ေျခြမယ္ေပါ့ ..

ေျပာင္းဖူး ထက္ပိုင္းခ်ိဳး … ေျမာင္းေဖာ္ေလး ထားခဲ့ၿပီး ေရခ်ိဳးဖို႔ ဝင္သြား …

ဦးေလးကလည္း အနစ္နာခံသူအေနနဲ႔ ေျပာင္းဖူးကို အသစ္မစားဘဲ ကိုယ္ေျမာင္းေဖာ္ထားတဲ့ ေျပာင္းဖူးကို ေကာက္စား …

သူက ခ်ိဳးထားတဲ့ စားၿပီးသားကေလး စားလိုက္တယ္ေျပာၿပီး ျပန္သြား …

ကဲ … ဘယ့္ႏွယ့္ရွိစ …

သူ႔အထင္ သူကလည္း ေျပာင္းဖူးစားၿပီးသားေလး စားတယ္ေပါ့ … ကိုယ့္မလည္း ေျပာင္းဖူး ေျမာင္းေဖာ္ၿပီး လက္နဲ႔ ဖဲ့ဖို႔က ဝန္ေလး … ေျမာင္းေဖာ္ေနရင္ စာဘယ္ႏွယ့္ ရိုက္မတုန္းဗ် …

တခါတခါေတာ့လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္ … အနစ္နာခံၾကရင္းပဲ လြဲကုန္တာ …

Leave a comment

Filed under Blogging, Thought

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s