လူမိုက္ ၁၀ ပါး

လူမိုက္ ၁၀ ပါးတဲ့ …

“… အမ်ိဳးေမးေတာင္း၊ သမင္ေရာင္းႏွင့္၊ ေဆးေပါင္းပဲဝယ္၊ ေရဆယ္မီးယူ၊ ဝန္ကူပုန္းစလုတ္၊ သစ္ခုတ္ေယာက်ာ္း၊ မုန္႔ဆန္းစားႏွင့္၊ ဆယ္ပါးသူမိုက္ …”

“… မုန္႔ဆန္းစားႏွင့္၊ ေမးမွားမ်ိဳးႏြယ္၊ ေရဆယ္ဝန္ကူ၊ မီးယူသစ္ခုတ္၊ ပုန္းစလုတ္က၊ ပဲျပဳတ္ေဆးေပါင္း၊ သမင္ေရာင္း…”

(မွတ္ခ်က္ – ဝံကူ ႏွင့္ ဝန္ကူ မူကြဲရွိသည္)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Language

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s