သိမႈေဗဒမ်ား

ဒုတိယအေခါက္ ဖတ္တဲ့
အာရင္ဘတ္ရဲ႕ စာအုပ္က
က်ဳပ္အခ်ိန္ေတြကို ခိုးခိုးသြားတယ္ …

ဒါေပမယ့္
စကားလံုးေတြရဲ႕
အေရာင္ေျပာင္းမႈေတြက္ို ျမင္ေနရလို႔
သိမႈေဗဒေတြကို လိုက္ဖမ္း …

တျပစီတိုင္းမွာ …
သူ႔ခ်ည္းပဲ လြမ္းေနေတာ့
မခက္လား …

သင္ကာ
(ဒီေန႔ ေစာေစာ)

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s