ေခတ္ေဟာင္းသမိုင္း အသံလွယ္ အမည္နာမမ်ား

319017_162943840451344_100002071887567_349156_2443644_n

ေခတ္ေဟာင္းသမိုင္း အသံလွယ္ အမည္နာမမ်ား

က
ကမန္ပိုက္ – ယခု ထိုင္းႏိုင္ငံ Kamphaeng Phet ၿမိဳ႕ [ရာဇဝင္သစ္၊ တ၊ စာ ၄၉ ေအာက္]
ကရနံမတ္ျဗင္ – ကာနယ္မက္ဘင္း (Colonel and later Brigadier General Mc Bean)
ကရနံအစ္သျမစ္ – ကာနယ္စမစ္ (Lieutenant Colonel D.C Smith)
ကရနက္ – (အဂၤလိပ္ Carronade)
ကေလမံဝီလ်မ္း (အဂၤလိပ္) – ကလီးမင္းဝီလ်ံ (Dr. Clement Williams)
ကလမၺဳ – သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘို (Colombo) ၿမိဳ႕ေတာ္ [သာသနာ၊ စာ ၆၆]
ကာနက္ပ (အီတလီ) – B. Canepa
ကာနယ္ဂြ်န္ဆင္ (အဂၤလိပ္) – Colonel Johnstone
ကာနယ္ရဇၨင္ဘင္သင္/ကာရနံရဇၨင္ဘင္သင္ (အဂၤလိပ္) – ကာနယ္ရစ္ခ်တ္ဘင္ဆင္ (Colonel Richard Benson)
ကာေမရာတာ (ေပၚတူဂီ) – A. J. Camaretta (မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ကုလားဝန္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးသူ)
ကာမိုဒိုလံဘာ (အဂၤလိပ္) – ကိုမိုဒိုလင္းဘတ္ (Commodore Lambert) [ကုန္းေဘာင္၊ တ၊ စာ ၃၀၉]
ကာရနယ္လေဘာ္ရနီ (အဂၤလိပ္) – ကာနယ္ဟင္နရီဘာေန (Col. Henry Burney) [ကုန္းေဘာင္၊ တ၊ စာ ၉၅]
ကာရနယ္လအာရဘတ္ဖိုက္ (အဂၤလိပ္) – ကာနယ္အယ္လ္ဘတ္ဖိုက္ (Col. Albert Fytche)
ကာလာဂရတီ (အာေမနိယံ) – William Calogreedy


ကာလိပတ္စပ္ (အဂၤလိပ္) – ကာရပိယက္ (Karapiet)
ကု႐ံုဓိတာလိေယ (အီတလီ) – Corona d’ Italia (Order of the Crown of Itlay)
ကူလီကြတၱား – ကာလကတၱားၿမိဳ႕ (Calcutta) [ဓညသစ္၊ စာ ၁၄၉]
ေကာ္ရံနယ္တိုက္ထီး (အဂၤလိပ္) – ကာနယ္ တိုက္ဒီး (Col. Tidy) [ကုန္းေဘာင္၊ ဒု၊ စာ ၄၀၀]
ေကာ္ေလာ္နက္ဂြ်န္ဆင္ (အဂၤလိပ္) – Col. Johnstone “ေကာ္ေလာ္နက္ဂြ်န္ဆင္ မွတ္သားခဲ့သည့္ ၂ နယ္ျခား အမွတ္အသား” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ဒု၊ စာ ၄၂၂]
ကိုမိုတို (အီတလီ) – G. B. Comotto ၊ “ေရႊဘြားေတာ္ျမတ္ေအာက္တြင္ ခံၿမိဳ႕အလုပ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ ထမ္းရြက္သူ ကိုမိုတို” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ဒု၊ စာ ၅၄၇]
ကိုမန္ဒါတိုေရဒက္လာေကာ္႐ိုနာဓိတာလိေယာ (အီတလီ) – Commandatore della Corona d’ Italia (Commander of the Order of the Crown of Italy)
ကုိရင္ဂ်ီ – အိႏၵိယအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခရွိ ကိုရင္ဂါ (Coringa) ေဒသသား [စြယ္ေတာ္၊ ဒု၊ စာ ၁၅၀]
ကိုသတိုမလာဝါ (အဂၤလိပ္) – မာလဘာကမ္းေျခ (Coast Malabar) [စြယ္ေတာ္၊ စာ ၁၄၉-၁၅၀]
ကင္မစၧႀတီ (အဂၤလိပ္) – ဓာတုေဗဒ (Chemistry)
ကင္းကိတ္ (အေမရိကန္) – Eugenio Kincaid “အေမရိကံတရားေဟာဆရာကိတ္” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ဒု၊ စာ ၅၆၈]
ေကာင္ျခားဒိရျမဴဇ – Count M. Charls de Remusat
ေကာင္ဒီေရာ္ရႊ (ျပင္သစ္) – Count de Rochechouart
ေကာင္းဘက္သလင္း (အဂၤလိပ္) – ေကာင္းဘင္းတင့္ (ခ) (Loard William Bentinck)
ကိဥၥိပုရၿမိဳ႕ – အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဒရပ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ေလးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ အကြာရွိ ကန္စီပူရမ္ၿမိဳ႕ (Kanchipuram)
ကတၱား (အေမရိကန္) – Oliver T.Cutter
ကပၸိတံဇံတာရက္ (အဂၤလိပ္) – ကပၸတိန္ ဂြ်န္ဒိုင္ယာ (Capt. Ensign Jhon Dyer) [ကုန္းေဘာင္၊ ပ၊ စာ ၁၅၈]
ကပၸိတံဇြံေကနီ (အဂၤလိပ္) – ကပၸတိန္ ဂြ်န္ကင္းနင္း (Capt. John Canning)
ကပၸီတန္ေကာင္မိုတို (အီတလီ) – ကပၸတိန္ေကာင္မိုတို (Capt. G. B. Comotto)
ကပၸီတန္ေလာင္း (အဂၤလိပ္) – Capt. Longe “ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေရးပိုင္ ကပၸီတန္ေလာင္း” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ပ၊ စာ ၃၇၅-၇]
ကမၼဒါတိုလဒက္လာေကာ္႐ိုနာဓိတာလိယ (အီတလီ) – Commandatore della Corona d’Italia (Commander of the Order of the Crown of Italy)
ကိုဠ္နိလ္စေလဒင္ (အဂၤလိပ္) – ကာနယ္စေလဒင္ (Col. Sladen)
ကိုဠ္နိလ္ပီခ်ယ္ – ကာနယ္ပီလ္ခ်ား (Col. R. H. Pilcher)
ၾကာဆည္ဥတည္ (တ႐ုတ္) – မန္ခ်ဴးဧကရာဇ္ ၾကားခ်င့္ (Chia Ching 1796-1821)
ေၾကာ့ပြတ္ (အဂၤလိပ္) – ဂြ်န္ခေရာဖတ္ (John Crawfurd)
ကြတ္ (အဂၤလိပ္) – Captain Cooke “အဂၤလိပ္ အရာရွိကြတ္ကို ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ထမ္းရြက္သည္အတြင္း ေရႊထီးသနားေတာ္ခံေစ” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ဒု၊ စာ ၁၀]
ကြတ္တည္မင္း – သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလမ္ဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ရွိ Kotte ေခၚ ဇယဝၯနၿမိဳ႕ အစိုးရေသာမင္း [စြယ္ေတာ္၊ စာ ၁၃၄၊ ၁၄၁]


ခန္တီမင္း – သီရိလကၤာႏိုင္ငံ (Kandy) ၿမိဳ႕ကို အစိုးရေသာမင္း [စြယ္ေတာ္၊ စာ ၁၃၁၊ ၂၀၆]
ခပ္ – ဟင္နရီဒူစီခတ္ (Henry Ducie Chads) [ROB, X, p.106]
ခ်ာရာလက္ပံ (ကသည္း) – ဘာရတ္႐ိႈင္း (Bharat Shai) [Meitheis, p.80]
ခ်င္းလံုဥဒည္ (တ႐ုတ္) – မန္ခ်ဴးဧကရာဇ္ ခ်ိန္းလံု (Chein Lung 1736-96)


ဂေနာင္သတ္ (အဂၤလိပ္+အိႏၵိယ) – ကာနယ္သခင္ႀကီး (Colonel Sahib) [ROB, X. p. 109]
ဂ႐ုကြႏၲာ – ခရစ္ႏွစ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ရာစု ႏွစ္ဦးမွစ၍ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရာစုႏွစ္အထိ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၊ ဒကၡိဏကုန္ျပင္ျမင့္၏ အေရွ႕ဘက္ ကို႐ိုမန္ဒယ္ ကမ္းေျခတြင္ ထြန္းကားခဲ့ေသာ ေဂၚကြန္းဒါး (Golconda) ျပည္ေထာင္ [ရာဇဝင္သစ္၊ တ၊ စာ ၅၆]
ဂ႐ုဏာဒို (အဂၤလိပ္) – ဘုရင္ခံ (Governor) [ROB, III. p. 152]
ဂရံေကာ္ရေဒၚေနဒက္လာေကာ္႐ိုနာဓိတာလိေယ (အီတလီ) – Gran Cordone Della Cornona d’Italia (Grand Cordon of the Crown of Italy)
ဂူဇယ္ (အဂၤလိပ္) – ဟင္နရီဂူဂ်ာ (Henery Gouger) [ROB, X, p. 106]
ေဂါဝိႏၵစႏၲရ – ကခ်ာရာဇာ Govinda Chadra (1813-13) [E.Frontier, p.30]
ေဂါဟတၳိ – အာသံၿမိဳ႕ေတာ္ Gouhati [Assam, p.202]
ေဂၚေတာ့ပလႅင္ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရာမူးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ရွိ Ratnapulung ၿမိဳ႕ (မင္းဗာႀကီး (၁၅၃၁-၅၃) လက္ထက္တြင္ သုဝဏၰၿမိဳ႕ဟု သမုတ္ခဲ့သည္။ ပထမ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲ ပြဲဦးထြက္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာတို႔ အႏိုင္ရရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕) [နတ္ေမာက္၊ စာ ၃၇ ႏွင့္ ဓညသစ္၊ စာ ၁၄၈]
ေဂၚရေဂါင္ – အာသံၿမိဳ႕ေတာ္ Garhgaon [Assam, p.202]
ဂင္ဇာ (Ganza) – ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခဲႏွင့္ေၾကးနီ သို႔မဟုတ္ ေၾကးဝါ ေရာေႏွာထားေသာ သတၱဳ [ရာဇဝင္သစ္၊ တ၊ စာ ၁၀၁]
ဂမၻီရရွိန္ (အိႏၵိယ) – ဂမၻီရာဆင္း (Gambhir Singh) [ROB, X, p. 106]
ေဂ်အက္ကိုလဘက္ (အဂၤလိပ္) – ေဂ်အက္(စ) ကို (လ) ဘက္ (J. S. Colbeck)၊ “အဂၤလိပ္သာသနာဆရာ ေဂ်အက္ကိုလဘက္” [လႊတ္ေတာ္ပု၊ ဒု၊ စာ ၃၁၇]
ဂ်ိဳေဆးကေလး (အီတလီ) – Fr. Giuseppe Enrici [Catholic, p.31]
ဂ်ိဳေဆးႀကီး (အီတလီ) – Fr. Giuseppe d’ Amato [Catholic, p.31]

ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာ့သမိုင္း သုေတသနအဘိဓာန္ – ဦးသိန္းလိႈင္ (ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာ) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

*ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္

Leave a comment

Filed under Dictionary, History

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s