ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚက ဆာရိုနားရားဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ႏွင့္ လူေရာ၊ မူပါ ေျပာင္းေအာင္လုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေဖခင္ (ကေလာ)

မၾကာေသးခင္ကၿပီးဆံုးသြားေသာ ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္တို႔၏ စိတ္ကို အဖမ္းစားႏိုင္ဆံုးျဖစ္သြားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ (ႏွစ္ ၅၀ခန္႔) အာဏာႀကီးထြားခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(LDP) မွာ အတိုက္အခံ ဂ်ပန္ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ (DPJ) အား ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရံႈးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ေျပာရလွ်င္ ဤေရြးေကာက္ပြဲက ဩဇာအာဏာႀကီးမားလြန္းေသာ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီႀကီးတစ္ခုအား ကန္ထုတ္လိုက္ရံုတင္သာမက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုလံုးကို အျမစ္ကေနဆြဲလွန္လိုက္သလို ျဖစ္သြားေစသည္။ ဂ်ပန္စကားျဖင့္ ရိုးရိုးေလးေျပာပါက ဆာရိုနား ရား(ႏႈတ္ဆက္ပါသည္) LDP ၊ ကြန္နီခ်ီးဝါး (မဂၤလာပါ) DPJ ဟုဆိုရေပမည္။

ဂ်ပန္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ မာန္မာနႏွင့္ စိတ္ထားႀကီးေသာ၊ ကတိတည္ၿပီး အလုပ္မွအလုပ္ျဖစ္ေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္လူ သိမ်ားပါသည္။ စီးပြားေရးအရေျပာလွ်င္လည္း အာရွအင္အားႀကီးမ်ား စာရင္း၌ ထိပ္ဆံုးပိုင္းက ပါဝင္သူျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ထိပ္ပိတ္ စာရင္းဝင္ရျခင္းမွာလည္း ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ LDP ပါတီေၾကာင့္ဟု ဂ်ပန္မ်ိဳး ဆက္အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ LDP ပါတီမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရး ႏွလံုးအိမ္ကို ေဘာလံုးကြင္းတစ္ကြင္းအလား သေဘာထားကာ စိတ္ႀကိဳက္ကန္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုဩဂုတ္လကုန္ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ LDP တို႔ ႀကိဳက္သလိုကန္ခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အနီကတ္ျပသူ၊ ဂိုးဖမ္းသူ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားက LDP အ ေပၚ သူတို႔မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ စိတ္ကုန္ေနေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ နည္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္ျပလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ၿပိဳင္ဘက္ DPJ မွာ ဂ်ပန္ ျပည္သူမ်ားကခ်ီးျမႇင့္ေသာပန္းကံုးႀကီးကို စြပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚသို႔ ရင္ေကာ့ၿပီးတက္ခြင့္ရလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈရသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား မဆိုထားႏွင့္။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားကိုပင္ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ေစပါလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ ယခုလို ယံုၾကည္ရျခင္းအတြက္လည္း ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ သံုးခ်က္ရွိသည္။ နံပါတ္-၁ အခ်က္မွာ DPJ ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။ DPJ က ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၄၈၀ ရွိသည့္ တြင္ ၃၀၈ ေနရာအထိရရွိလိုက္သည္။ LDP ပါတီက ၁၁၉ ေနရာသာ ရရွိသည္။ နံပါတ္-၂ အခ်က္မွာ LDP ပါတီ၏အခန္းက႑ယခုလို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္အဆံုးသတ္သြားမႈသည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိသြား ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ နံပါတ္-၃အခ်က္မွာ LDP ၏ ရံႈးနိမ့္မႈသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားက ပါတီကိုသာမက ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကိုပါ အိပ္သြန္ဖာေမွာက္လုပ္ေစလိုသည္ကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၏အဆိုအရ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ LDP ပါတီကို ယခုႏွစ္မ်ားအ တြင္း ယံုၾကည္ခ်က္နည္းလာၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ဖူလံုေရး၊ လူမႈဖူလံူေရး၊ ပင္စင္အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို္ LDP ပါတီကေကာင္း စြာမေျဖရွင္းႏိုင္ဟု လက္ခံၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို LDP ပါတီအေနျဖင့္ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ပ်က္ကြက္ရျခင္းမွာ LDP သည္ ပါတီ၊ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား၊ ဘိဇနက္ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား အင္အားႀကီးထြားႏိုင္ေရးသာ အခ်ိန္ျပည့္ အာရံုစိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။  LDP ပါတီလက္ထက္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဘိဇနက္လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ေကာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားကို အစိုးရက စရိတ္စိုက္ထုတ္ေပးသည္။ ဤသို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို ထုတ္သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေအာင္ LDP ကလုပ္ ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဂ်ပန္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားမွာ တစ္စထက္တစ္စ ေႏွးေကြးလာသည္။ ျပည္သူလူထုမွာ ဝင္ေငြနည္းေသာ အ လုပ္အကိုင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင့္တိမ္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ လူမႈဘဝႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို ေတာင့္တလာၾကေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ပါ သည္။

“ဂ်ပန္ေတြက ဆရာဝန္ေတြ၊ ပရဟိတ ေဂဟာႀကီးေတြနဲ႔ အသင္အျပေကာင္းတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ပိုမက္ေမာလာၾကတယ္။ ေတာမွာေနတဲ့သူက ၿမိဳ႕တက္ခ်င္လာၾကတယ္။ အိမ္ရာေကာင္ေကာင္း ထူေထာင္ခ်င္လာၾကတယ္” ဟု တိုက်ိဳ တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡ ယာမာဂူခ်ီကေျပာသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားႏွင့္ ပါတီထိပ္ပိုင္းအလႊာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရုပ္ေသးမ်ားျဖစ္လာကာ အာဏာတည္တံ့ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ကိုသာ အာရံု စိုက္လာၾကေၾကာင္း ၄င္းကေျပာပါ သည္။ ဤသို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳးကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားဆက္၍ လက္သင့္မခံခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ LDP မ်က္ႏွာပန္းမသာေတာ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ LDP ထက္ ပိုမိုပြင့္လင္းၿပီး တာဝန္ယူတတ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ရယူလိုျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား DPJ ပါတီ အေၾကာင္းကို ဂဃနဏမသိေသးေသာ္လည္း LDP ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕လာေသာေၾကာင့္ DPJ ကိုမဲေပးလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ားအရ DPJ ေခါင္းေဆာင္ ယူကိုဟာတိုယားမားမွာ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တရားဝင္တာဝန္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ဟာတိုယားမားအတြက္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ပြဲခံေနခ်ိန္ ပင္ရမည္မဟုတ္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ဆန္း ပိုင္းေလာက္ကတည္းက တအိအိက်ဆင္းလာေနေသာ စီးပြားေရးကိုျပန္လည္ ေထာင္မတ္ရန္ တာဝန္မ်ားကႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ ဟာတိုယားမားအေနျဖင့္ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို အလံုးစံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ၿပီး ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္လည္ပတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားႏွင့္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥတို႔က သူ၏ ထိပ္ပိတ္အာဂ်င္တာမ်ားျဖစ္လာမည္။ မဲဆြဲပြဲကာလ အတြင္းေပးထားခဲ့သည့္ ကတိမ်ားအတိုင္းဆိုပါက ဟာတိုယားမား၏ ကက္ဘိနက္သည္ LDP လက္ထက္ကထက္ ပို၍ဩဇာႀကီးမားၿပီး တာဝန္သိတတ္မႈ ပိုမ်ားေပလိမ့္မည္။ DPJ ပါတီက အဂတိတရားကင္းၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ိဳးႏြံေသာ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားကို ေမြးထုတ္ မည္ဟူေသာ ကတိလည္းေပးထားေသးသည္။ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ား အဆိုအရ DPJ အတြက္ ငယ္ရြယ္ၿပီးတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ DPJ မွ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု တက္ၾကြေအာင္လုပ္ၿပီး စည္းေဖာက္သူမ်ားကို မည္သို႔ အျပစ္ေပး အေရးယူမည္ဟူေသာ အခ်က္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္၏ အရည္အခ်င္းကို မလြဲမေသြ ျပသပါလိမ့္မည္။ ကက္ဘိနက္အသစ္ အတြက္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းထန္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မွာ ယခုကာလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး အသီးသီးက ၄င္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ DPJ ကဘတ္ဂ်က္ကိစၥကို အနစ္တက်ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ယခင္ LDP ပါတီလက္ထက္က အား နည္းခ်က္မ်ားကို အားလံုးေျပာင္းလဲမည္ ဟုဆိုသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ DPJ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဟာတိုယားမားအတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခြင့္မရလိုက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ျပႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူ႕အတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ညီၫြတ္မွ်တေသာအုပ္ ခ်ဳပ္မႈပညာသာျဖစ္သည္။

အဆံုးသတ္အားျဖင့္ၿခံဳေျပာပါက ၿပီးဆံုးသြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာက အတြက္ “ဂ”(ဂငယ္) ေကြ႕တစ္ေကြ႕ကိုေဖာ္ေဆာင္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ DPJ ၏ ေအာင္ပြဲေၾကာင့္ႏွစ္မ်ားစြာ သရဖူေဆာင္းခဲ့ေသာ LDP မွာ အတိုက္အခံဘဝျဖင့္ ဆက္ေနသြားရမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ယူဆခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕က အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္မူဝါဒကို မေျပာင္းလဲေစလိုၾကေပ။ အခ်ိဳ႕က မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲေစလိုသည္၊ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူကိုမူမေျပာင္းလဲေစလိုေပ။ ယခု ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူေရာ မူပါေျပာင္းပစ္လိုက္သည့္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါက လံုးဝမွားမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ လူေရာမူပါေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ သည့္အစြမ္းမွာ DPJ ေရာ၊ LDP တြင္ ပါရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤအစြမ္းသည္ စနစ္ေဟာင္း၊ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ရိုးအီၿငီးေငြ႕ေနေသာ ျပည္သူမ်ားတြင္သာ ရွိသည္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေဖာ္က်ဴးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆာရိုနား ရား LDP ။

ေဖခင္ (ကေလာ)

Advertisements

1 Comment

Filed under International Affairs, Politics

One response to “ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္

  1. Zaw Tun Aung

    Zaw Tun Aung
    ဒါေပမဲ ့အေကာင္းဘက္ေျပာင္းမယ္လို ့အျပင္ကေစာင့္ႀကည့္သူေတြေျပာေပမဲ ့ဂ်ပန္လူမ်ိဳး(ဘက္လိုက္မွု ့ကင္း)တဲ ့သူေတြေျပာေနတာက..အခုတက္မဲ ့မပါတီ(DPJ)Hatoyama San နဲ ့တျခားအႏူိင္ရပါတီေတြက..တရုတ္ႀကီးနဲ ့ရရွားယိမ္းတဲ ့သူေတြတဲ ့..

    ေနာက္တခုကဂ်ပန္လည္းအျပင္ကႀကည့္ရင္လွေပမဲ ့အတြင္းမွာေဟာင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာထည့္စဥ္းစားသင့္
    ပါတယ္..စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတဲ ့အေနအထားေတြ..နယ္ခ်ဲ ့စိတ္ျပန္အသက္သြင္းတာေတြကိုရွံးခဲ့တဲ ့ပါတီကအနာဂါတ္မွာလုပ္လာႏူိင္ေျခရွိတယ္လို ့ေျပာေနႀကတာကိုစဥ္းစားထားသင့္ေႀကာင္းပါ.. (ေဖ့စ္ဘုတ္ ေကာ္မန္႔မွ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s