႐ုပ္ေသး႐ုပ္ႏွင့္ ႐ုပ္ေသးဆရာ (သို႔) သိစိတ္ႏွင့္ မသိစိတ္

လူ႔စိတ္၏ ဘေဘာသဘာဝ (Nature)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ (Function)၊ တည္ရာအရပ္ (Root) တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလြဲၾကဆဲျဖစ္သည္။ အေ႐ွ႕တိုင္းတြင္ စိတ္၏သေဘာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအနက္ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ထင္ရွားသည္။ အေနာက္တိုင္းတင္ ဂ်ာမာန္စိတ္ပညာ႐ွင္ ဆစ္ဂမန္ဖ႐ိုက္ဒ္က ထင္ရွားသည္။ ျမင္သာေသာ သိစိတ္ (Consciousness) ႏွင့္ ျမွဳပ္ကြယ္ေနေသာ မသိစိတ္ (Unconsciousness) ဟူေသာ အယူအဆႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ဖ႐ိုက္၏ စိတ္ပညာဂိုဏ္း ႏွစ္ခုစလံုး၌ ေတြ႕ရသည္။

ဗုဒၶက အျမဲတမ္းမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားေလးပါးအျဖစ္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ဟု ေဟာပါသည္။ (စိတ္သည္ Mind, ႐ုပ္သည္ Body ဟူေသာ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။) စိတ္၏ Nature, Function တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိဋကတ္စာေပတြင္ အမ်ားအျပား ေဖာ္ျပထားသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ ဖ႐ိုက္ဒ္၏ မသိစိတ္ေစ့ေဆာ္မႈအယူအဆ (Theory of Unconsciousness Motivation) သည္ အတိုက္အခံ အေျခအဖ်က္မ်ားၾကားမွ အမ်ားလက္ခံသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏ သစၥာတရားဝင္ စိတ္၊ ေစတသိက္ အယူအဆမွာ ေလ့လာမႈ (ပဋိယတၱိ)၊ က်င့္သံုးမႈ (ပဋိပတၱိ) မပါဘဲ သိျမင္သေဘာေပါက္မႈ (ပဋိေဝဓ) မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဖ႐ိုဒ္ကမူ စိတ္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲျပီး ေရခဲေတာင္ဥပမာႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္း၍ သိလြယ္ေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေရျပင္အထက္၌ ေပၚေနသည့္ အပိုင္းမွာ သိစိတ္ျဖစ္ျပီး ေရေအာက္ရွိအပိုင္းမွာ မသိစိတ္ျဖစ္သည္။ သိစိတ္ျဖစ္ျပီး ေရေအာက္ရွိအပိုင္းမွာ မသိစိတ္ျဖစ္သည္။ သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယူဆထားေသာ အျပဳအမူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မသိစိတ္၏ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိလာၾကသည္. ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္လိုက္သည့္ခဏ၌ မွန္သည္ဟု ထက္ေသာ္လည္း ေနာက္က်မွ ေနာင္တရတတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ဆင္ျခင္ေသာအခါ ဘာေၾကာင့္ လုပ္လိုက္မိမွန္း ကိုယ့္ဘာသာ နားမလည္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ခဏတာ၌ ကိုယ့္ဘာသာ မွန္သည္ဟု ထင္လိုက္မိျခင္းကို မိမိကိုယ္ကိုယ္ အကာအကြယ္ယူေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပျခင္း (Rationalization) ဟု စိတ္ပညာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။ ယင္းသို႔ ပံုဖ်က္ (Disguise) လုပ္၍ သိစိတ္ကို ေစစားေသာ အေၾကာင္းရင္းကို လိုက္ရင္း သိစ္တ္ထက္ ထုထည္ၾကီးေသာ မသိစိတ္ကို ေျခရာခံခဲ့မိျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕တြင္ မသိစိတ္၏ ထုထည္သည္ အလြန္အားၾကီးျပီး အခ်ိဳ႕တြင္ ရွိသင့္သည္ထက္ မပိုေပ။ ထုထည္ၾကီးမားျခင္း မၾကီးျခင္း၏ အက်ိဳးကို ဥပမာေပးရပါမူ ေရခဲေတာင္ ေအာက္ေျခပမာဏ ၾကီးလြန္းပါက လြန္ကဲစြာ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ အေအးဓာတ္ေၾကာင့္ ေရေပၚေပၚေနေသာ အပိုင္းမွာ အလြယ္တကူ အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ေျခထုထည္ေသးပါမူ အရည္ေပ်ာ္ရန္ လြယ္ကူေပမည္။ ထို႔အတူ လူ႔စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ထိုး၍ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တရားတစ္ရပ္၊ အေျခအေနတစ္ခုကို အရွိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ေရး၌ မသိစိတ္အားၾကီးလြန္းေနပါက သိစိတ္တြင္ လက္ခံရန္ ခက္ေနႏိုင္သည္။

မသိစိတ္သည္ အခါခပ္သိမ္း မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ တစ္သီးပုဂၢလ (Individual) သေဘာႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။ ကိစၥတစ္ခုတြင္ အမွန္တရားအျဖစ္ မ်ိဳသိပ္လိုက္ရေသာ ဆႏၵသည္ မသိစိတ္ထဲေရာက္သြားျပီး တိမ္ျမဳပ္ျခင္း (Repression) ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ယင္းသည္ သိစိတ္၏ အျခားတစ္ေနရာ၌ ပံုဖ်က္၍ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး၏ နိစၥဓူဝ ေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရျခင္းသည္ သစၥာတရားသိျမင္ေရး၌ အားေကာင္းေသာသမာဓိကို ျဖစ္ေစသည့္ တြန္းအားအျဖစ္ ျပန္ေပၚလာသည္။ ႐ံုး၌ အထက္အရာရွိ၏ အၾကိမ္း အေမာင္းခံခဲ့ရေသာ ေယာက်္ားသည္ အိမ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ဘာမွမဟုတ္သည့္ ကိစၥျဖင့္ အိမ္သူဇနီးကို ရန္ရွာတတ္သည္။ သားသမီးကို အေၾကာင္းမဲ့ မာန္မဲတတ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ Repression ျပန္ေခါင္းေထာင္မႈသည္ အေပါင္းအႏုတ္သေဘာရွိတတ္သည္။ မသိစိတ္သည္ အႏုတ္သေဘာျဖင့္ ေခါင္းေထာင္လာရာတြင္ လူသည္ သိသိၾကီးႏွင့္ မမွန္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို မလုပ္ဝံ့ေသာ ဗီဇေၾကာင့္ ပံုဖ်က္ျပီး သိစိတ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္တတ္သည္။ ယင္းကို ပညာရပ္အသံုးအႏႈန္း၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္မႈ ယႏၲရား (Defence Mechanism) ဟု ေခၚဆိုသည္။

မသိစိတ္ကို ထုတ္ပစ္၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း၏ ေစစားမႈကို ေရွာင္ကြင္း၍ ရႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ကို စိတ္ျဖင့္ ျပန္၍ Manage လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဂါတမဗုဒၶက အဓိပၸာယ္ေလးနက္စြာျဖင့္ စိတ္၏ အညစ္အေၾကးကို စိတ္ျဖင့္သာ ေဆးေၾကာရာ၏ဟု ေဟာခဲ့သည္။ ဤသည္ပင္ မသိစိတ္၏ ေက်းကြ်န္မျဖစ္ေစေရး ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဝိပသနာတရာအားထုတ္ျခင္း၊ တရား႐ႈမွတ္ျခင္းတို႔သည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ သိစိတ္၏ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ေနေသာ မသိစိတ္၏ ထုထည္ကို ျမင္ခြင့္ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမင္႐ံုႏွင့္ ကိစၥမျပီးပါ။ သတိမရွိလွ်က္ သိစိတ္ကို စိုးမိုးသြားႏိုင္သည္ သာျဖစ္မည္။ မသိစိတ္သည္ ပံုဖ်က္ျပီးမွ လာတတ္၍ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔တြင္ မသိစိတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ မ်ားစြာ မလြယ္ကူပါ။ စာဖတ္ျခင္း၊ တရား႐ႈမွတ္ျခင္း၊ စိတ္အလိုမလိုက္ျခင္း၊ မာန္မာန မေထာင္လႊားျခင္း၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ျခင္း၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကို အေလးအျမတ္ျပဳျခင္းစည္ျဖင့္ နည္းနည္းစီ ထူေထာင္ယူရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ တစ္ကြက္ေကာင္းျဖင့္ ရမည္မထင္ပါ။ ဥပမာစာမဖတ္လွ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ အားမေကာင္းျခင္း၊ ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ရန္ ခက္ခဲျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ အေသးအဖြဲ Micro ထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ျပီး အၾကီးအက်ယ္ Macro သုိ႔ ခုန္ကူးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္နယ္ပယ္၌မဆို မသိစိတ္၏ ေက်းကြ်န္ျဖစ္ေနရပါက က်င္လည္ရာ ကမာၻသည္ ေသးျမဲ၊ က်ဥ္းျမဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကမာၻျပားျဖစ္မလာဘဲ ကမာၻက်ဥ္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ Micro ကရြတ္ကင္းမွ လြတ္ကင္းေစရန္၊ ေရရွည္မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏိုင္ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းညီည႔တ္သည့္ သိစိတ္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေဖာက္ထြက္ၾကည့္ျခင္း (Breakthrough Action)၊ ေဖာက္ထြက္ေတြးၾကည့္ျခင္း (Breakthrough Thinking) ျဖင့္ စတင္တာစူသင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပညာရွိတို႔က မိမိကိုယ္ကိုယ္ေအာင္ႏိုင္ေအာင္ အရင္ၾကိဳးပမ္းပါ။ အရာရာကို ေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္လိမ့္မည္ စစ္ပြဲမ်ားစြာကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းထက္ မသိစိတ္ကို ေအာင္ျမင္ျခင္းက ျမတ္၏ ေလာကကို အႏိုင္ရေရးထက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးက အေရးၾကီးသည္စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးသည္ အျခားမဟုတ္ပါ။ မသိစိတ္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေရး၊ မသိစိတ္၏ အလစ္တိုက္ကြက္မ်ားကို သတိရွိေရး၊ မသိစိတ္၏ ေက်းကြ်န္ မျဖစ္ေရးသည္ အဓိကဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

သင္ကာ

(ပိေတာက္ေႏြတြင္ ေဖာ္ျပျပီး)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Article

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s