ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ကို ဘာသာတရားအေနျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း (အပိုင္း-၈)

Buddhism As A Religion (Part-8)

ဘာသာေရး ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္း (Religious Terminology)

ဗုဒၶဘူရားရွင္သည္ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ထိုေခတ္အိႏၵိယ၌ လူမ်ားသိနားလည္ျပီးျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရစကားမ်ားကို ယူငင္သံုးစြဲမႈ ျပဳေပသည္။ အေၾကာင္းကား ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ ဤနည္းအားျဖင့္ ေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ အခံ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ နားေထာင္သူ ပရိတ္သတ္တို႔သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ ဆိုလိုခ်က္ကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္ျပီး၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ေဝမွ်ဖလွယ္ႏိုင္မည့္ အယူအဆမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေျခခံ လက္ရိုးတရားေတာ္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေစမည္ျဖစ္သည္။

“ဓမၼ၊ ကမၼ၊ နိဗၺာန၊ ေမာကၡ၊ နိရယ၊ သံသာရ၊ အတၱ”စသည္တို႔ကား ဗုဒၶေခတ္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ျပီးေသာ ဘာသာေရး စကားလံုးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ သူ၏တရားေတာ္တြင္ အဆိုပါ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရတို႔အား အလြန္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျပီး ပို၍ ထူးျခားသာလြန္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေပးခဲ့ေလသည္။

ဓမၼ (Dharma)

ဥပမာအားျဖင့္ “ဓမၼ’’ဟူေသာစကားလံုးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ ေရွးေဟာင္း က်မ္းစာတို႔က ဓမၼဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ထာ၀ရဘုရားသခင္ ျပ႒ာန္းေတာ္မူေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဟု ဖြင့္ဆုိေပသည္။ ေရွးအယံုအၾကည္အရ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ဤ “ဓမၼ”ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလို႔ငွာ မၾကာခဏဆိုသလို လူ၀င္စားမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာရန္ ကတိေပးခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ပညတ္ခ်က္မ်ားအား ထာ၀ရဘုရားသခင္တစ္ပါးပါး ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ လက္ခံေတာ္မမူေပ။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ သူ၏ တရား ေဒသနာတစ္ခုလံုးအား ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပရန္ “ဓမၼ”စကားလံုးကို အသံုးျပဳေပသည္။ ဓမၼဟူသည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသေဘာ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္၏။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘ၀ျဖစ္တည္မႈဇာတိသေဘာရ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးတရားမ်ား ပ်က္စီးနိမ့္က် မသြားေစရန္လည္းေကာင္း၊ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ အသူရကာယ္သုိ႔ ယုတ္ညံ့နိမ့္က်ေသာ အေျခအေနမ်ားသုိ႔ သက္ျခင္းမွ တားဆီးရန္လည္းေကာင္း ဓမၼေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားျပသေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶ ဓမၼသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပး႐ံုမွ်မကဘဲ ဤအပါယ္ဘံုမ်ား၏ ဆင္းေတာင့္ဆင္းရဲလွေသာ ဒုကၡတရားမွ လြတ္ေျမာက္မႈကိုလည္း ရရွိေစ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလိုသည္ကား ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေထာက္ခံညႊန္ျပေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်က္ကန္းေမြးဖြားျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းစြာ ေမြးဖြားလာျခင္း၊ နားေလးထံုထုိင္းျခင္း၊ ဆံြ႕အျခင္းႏွင့္ ႐ူးသြပ္ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏အသံုးအႏႈန္းအရ “ဓမၼ”ဟူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားတန္ဖိုးမ်ားကို ျမွင္တင္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၌ အားေပးကူညီရန္ ၾသ၀ါဒတရားေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚပညာရွင္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္ပံုေနထိုင္နည္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာဘာသာတရားဟု ေခၚဆိုသမုတ္ၾကေပသည္။

“ဓမၼ”သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းေပးထားသည့္ တစ္မူထူး ျခားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္တိုင္သည္ပင္ ဓမၼ ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ ဓမၼျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စၾက၀ဠာတစ္ခုလံုးသည္ပင္ ဓမၼျဖစ္ေပသည္။ ေလာကအျဖစ္သနစ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ သဘာ၀တို႔ကို ယထာဘူတက်က်နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဓမၼကို သိျမင္ခံစား ႏုိင္ေပ၏။ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မိမိတို႔ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႐ႈျမင္နားလည္ႏုိင္ရန္ ေဟာၾကားသင္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္လည္း ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတစ္ဦး၏ ယခု မ်က္ေမွာက္ဘ၀သာမကဘဲ အဆက္အစပ္ အားျဖင့္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ဘ၀ျဖစ္တည္ မႈအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေပသည္။

လူတို႔သည္ ဘာသာတရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စကားစျမည္ေျပာဆိုၾကေသာအခါ အၿမဲဆိုသလို “သင္၏အယူသည္ ဘာလဲ”ဟု ေမးျမန္းတတ္ၾကေပ၏။ သူတုိ႔သည္ ဘာသာယံုၾကည္မႈ (Faith) ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုးႏႈန္းၾကသည္။ ဗုဒၶ၏ အျမင္တြင္ အယူဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈဟူသည္ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ဘာသာေရးရာ သဒၶါတရားပ်ဳိး ေထာင္မႈ အစကေနဦးပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ အသံုး၀င္ေကာင္း ၀င္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရင့္က်က္ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုး ပရမတ္သေဘာအေနျဖင့္ ဘာသာယံုၾကည္မႈ၏ တိုးတက္ခိုင္မာမႈကို စိတ္၀င္စားေတာ္မမူေပ။ မိမိ၏ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစိစစ္ၾကည့္တတ္ေသာ အသိ တရားမရွိဘဲ ဘာသာယံုၾကည္မႈေပၚတြင္သာ မွီခိုအားထားျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကား ယင္း သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာသာေရး၌ စိတ္ထားေသးသိမ္ေသာ အစြန္းေရာက္အယူသည္းသူ မ်ားအျဖစ္သုိ႔ အသြင္းေျပာင္းတတ္မႈပင္ ျဖစ္၏။ သူတုိ႔၏ စိတ္သႏၱာန္၀ယ္ ယံုၾကည္မႈအစြဲ အားႀကီးသူတို႔သည္ အျခားသူတို႔၏ သေဘာအျမင္မ်ားကို လက္ခံစိစစ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ ေပ။ အေၾကာင္းကား သူတုိ႔လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္သည္သာ တစ္ခုတည္း ေသာ အမွန္တရားဟု လက္မြန္မဆြ ထင္မွတ္ထားၾကၿပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ မိမိ၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပင္ ဘာသာယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုတည္း တြင္သာ အေျခတည္ေသာအားျဖင့္ လက္ခံမႈမျပဳရန္ ထပ္တလဲလဲ တိုက္တြန္းမိန္႔ဆိုခဲ့ေလ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဦးစြာဗဟုသုတရွာမွီးစုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ဆင္ျခင္းပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ သိျမင္ နားလည္မႈကို ပ်ဳိးေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တတ္သိလိမၼာမႈ အသိပညာတရား (Knowledge) ႏွင့္ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ အသိတရား (Understanding) တို႔သည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာစီ ျဖစ္ၾက၏။ သေဘာေပါက္သိျမင္နားလည္မႈ အသိတရားသာရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈအေလ်ာက္ မိမိတို႔၏ အသိပညာေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳျပင္ေနထိုင္တတ္မည္ ျဖစ္၏။ အလြန္တရာမွ အသိအျမင္ႏွံ႔စပ္ၾကြယ္၀ေသာ္လည္း အမွန္ ကို အမွန္အတုိင္း သဘာ၀က်က် လက္မခံႏုိင္ေသာ ပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ဖူးၾကေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔၏ အတၱမာနတရားႏွင့္ ေဒါသ ဗ်ာပါဒ တရားတို႔သည္ မွ်တသင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ဓိတ္ဓာတ္စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈ အား ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္းကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားမႈေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာအခါမ်ားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳက်င့္ ႏုိင္ရမည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရန္ လိုအပ္ပါက သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ရေပမည္။ ၿမဲၿမံစြာရပ္ တည္ရန္ လိုအပ္ေသာအခါမ်ားတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ၿမဲၿမံစြာ ရပ္တည္ရေပမည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မူရင္း – Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda

ဘာသာျပန္သူ – အရွင္ဓမၼသာရ

တည္းျဖတ္ – အရွင္က၀ိႆရႏွင့္ သင္ကာ

စာစီစာ႐ိုက္ – ထြန္းေတာက္ေန

Advertisements

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s