ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္းရင္းသားစာရင္း

(သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္းျပဳ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္၏ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။)

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳး အျပားကို ဆိုလိုသည္။ ဤ၌ ေရွးေဟာင္းရာဇ၀င္လာ ဆိတ္သုဥ္းေလျပီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေပၚ စာအုပ္စာတမ္း မွတ္သားခ်က္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေတြ႕ရွိရေသာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုပါ ေရတြက္ေဖၚျပလိုက္ေသာ္လည္း မ်ားစြာ က်န္ရွိေပေသး၏။

() ခ်င္းလူမ်ိဳးေျမာက္ပိုင္းခ်င္းမ်ားကား ခ်င္းေတာင္ႏွင့္ အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၌ ေနၾက၍ အလယ္ပိုင္းခ်င္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းတို႔ကား ပခုကၠဴ, စစ္ေတြခ႐ိုင္, ခ်င္းေတာင္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ရွိ ေတာင္တန္းတခို၌ ေနထိုင္ၾက၏၊ ခ်င္းမ်ိဳးကြဲ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရေသးသည္၊

() ကမိ လူမ်ိဳးႏွင့္၊

() ျမိဳ လူမ်ိဳးရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနၾကသည္၊

() ကဒူး လူမ်ိဳးကသာႏွင့္အထက္ ျမန္မာျပည္ အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္ တေလွ်ာက္၌ ေနၾကသည္၊

() ကခ်င္ လူမ်ိဳးအထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္ အက်ဆံုးေသာ အရပ္တို႔၌ ေနၾကသည္၊

() မ႐ူ လူမ်ိဳး၊

() လရွီ လူမ်ိဳး၊

() ဇီလူမ်ိဳးျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ဖက္စြန္း ျမစ္ၾကီးနားခ႐ိုင္ႏွင့္ အျခားခ႐ိုင္ မ်ား၌ ေနၾကသည္၊

() လီေရွာ၊ သို႕မဟုတ္ လိေဆာ လူမ်ိဳးသံလြင္ေတာင္ျခား, ေရႊလီႏွင့္ ဧရာ၀တီအတြင္းရွိ ေတာင္မ်ား, အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္စြန္း၌ ေနၾက၏၊

(၁၀) လာဟူ၊ သို႔မဟုတ္ မုဆိုးလူမ်ိဳး၊

(၁၁) နန္း၊ သို႕မဟုတ္ ရ၀င္းလူမ်ိဳးကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္ၾကသည္၊

(၁၂) ေကာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ လူမ်ိဳးက်ိဳင္းတံုႏွင့္မဲေခါင္နယ္ အေရွ႕ဖက္ နယ္တေလွ်ာက္၌ ေနၾကသည္၊

(၁၃) ပေလာင္ လူမ်ိဳးရွမ္းျပည္ႏွင့္မိုးကုတ္နယ္တေလွ်ာက္၌ေနၾကသည္၊

(၁၄) ရီယန္းလူမ်ိဳးေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၌ေနၾကသည္၊

(၁၅) ၀ လူမ်ိဳးရွမ္းျပည္နယ္၏ အေရွ႕ပိုင္း တ႐ုပ္ျပည္နယ္ျခားအနီး၌ေနထိုင္ၾကသည္၊

(၁၆) ကရင္လူမ်ိဳးေအာက္ဗမာျပည္၏ အေရွ႕ဖက္, ေတာင္ဖက္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တေလွ်ာက္၌ ေနထိုင္ၾကသည္၊ ၄င္းတို႔လည္း မ်ိဳးျပားမ်ားစြာ ရွိေသး၏၊

(၁၇) ေတာင္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ပအိုလူမ်ိဳးေအာက္ျမန္မာျပည္သထံုခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ အခ်ဳ႔ိတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္၊

(၁၈) ဆလံုလူမ်ိဳးျမိတ္ကြ်န္းစု၌ေနၾကသည္၊

(၁၉) ကယား၊ သို႔မဟုတ္ ကရင္နီ လူမ်ိဳးကယားျပည္နယ္၌ေနၾကသည္၊

(၂၀)
ရွမ္းလူမ်ိဳး၊

(၂၁) မိုင္းသာလူမ်ိဳး၊

(၂၂) ဒရယ္လူမ်ိဳး၊

(၂၃) ရခိုင္ လူမ်ိဳးရခိုင္တိုင္းနယ္၌ေနၾကသည္၊

(၂၄) ျမန္မာ၊

(၂၅) ထား၀ယ္ လူမ်ိဳးတနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတေလွ်ာက္၌ေနၾကသည္၊

(၂၆) ေယာလူမ်ိဳးပခုကၠဴခ႐ိုင္ အေနာက္ေျမာက္ရွိ ေယာနယ္ တေလွ်ာက္၊

(၂၇) ဒႏု လူမ်ိဳး၊

(၂၈) ယပိန္း, ဇပိန္း, သို႔မဟုတ္ ေကြ လူမ်ိဳး၊

(၂၉) ဖုန္ လူမ်ိဳး၊

(၃၀) အင္းသား လူမ်ိဳး၊

(၃၁) ေတာင္႐ိုးလူမ်ိဳး၊

(၃၂) ဒိုင္နက္ လူမ်ိဳး၊

(၃၃) ပေဒါင္း လူမ်ိဳးျမန္မာဆက္မ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္းတေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ၾကသည္၊

(၃၄) မြန္ လူမ်ိဳး၊

(၃၅) ကမု လူမ်ိဳး

(၃၆) ယအိုလူမ်ိဳး၊

(၃၇) မိအိုလူမ်ိဳး၊

(၃၈) ဒေနာလူမ်ိဳးမြန္ ခမာဆက္ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ေနၾကသည္၊

(၃၉) နာဂ လူမ်ိဳးနာဂေတာင္တေလွ်ာက္၊

(၄၀) ကုကီ လူမ်ိဳး၊

(၄၁) ကသည္း လူမ်ိဳး၊

(၄၂) ထမန္ လူမ်ိဳးအထက္ခ်င္းတြင္းနယ္ ေတာင္႐ိုး ေတာင္ၾကားတို႔၌ေနၾကသည္၊

(၄၃) ဂ်င္းေဖါ၊ သို႔မဟုတ္ သိန္းေဖာ လူမ်ိဳး၊

(၄၄) ခမင္ လူမ်ိဳး၊

(၄၅) ခႏုန္ လူမ်ိဳးကခ်င္ျပည္နယ္၌ေနၾကသည္၊

(၄၆) ေခါင္းတို လူမ်ိဳးေတာင္တန္းနယ္သားမ်ား၊

(၄၇) ပ်ဴလူမ်ိဳး၊

(၄၈) ကမ္းယံ လူမ်ိဳး၊

(၄၉) သက္ လူမ်ိဳးေရွးေဟာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား။

ရည္ညႊန္းကိုးကား သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္ (၂၀၀၇ တည္းျဖတ္ျခင္း)

1 Comment

Filed under Anthropology, Research, Sharing

One response to “ျပည္ေထာင္စုသားတိုင္းရင္းသားစာရင္း

  1. Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я