ကယန္းလူမ်ိဳးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

သုေတသနကြင္းဆင္းရင္း စုေဆာင္းျဖစ္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

ျမန္မာဘာသာျဖင့္

ကူထိုးဘိုး

ခုႏွစ္မပါ၊ ကူထိုးဘိုး၊ ျပဳစုသူ မေဖာ္ျပထား။

ကေယာစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ

၂၀၀၇ ကေယာလူမ်ိဳးစု၏ ေနာက္ခံရိုးရာသမိုင္း၊ ကေယာစာေပႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ဒီေမာဆိုး။

ကယန္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

၂၀၀၈ ကယန္းေျမ၏ နတ္စိမ္းတို႔ကို ေရနစ္ျမဳပ္ေစျခင္း၊ ကယန္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊

ခ်င္းမိုင္။

ခြန္ဧဒင္ ဖန္

၂၀၀၁ ကယန္း အမ်ိဳးသား ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မွတ္တမ္း၀င္မ်ား စာေစာင္၊

ကယန္းလူမႈေရးအဖြဲ႔၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ

၁၉၆၇ ကယား၊ စာေပဗိမာန္၊ ရန္ကုန္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

Francis Khoon Hai

2007 Kayan Bed Stories, KSDP: Mae Hong Son.

Kayan’s Women Union

2008 Drowning the Green Ghosts of Kayanland, Kayan Women’s Union: Chiang Mai.

Karenni Development Research Group

2006 Dammed by Burma’s Generals, KDRG: Mae Hong Son.

Naw Wah Paw

2005 The development of wearing rings as a Tradition in the Long Neck Karen Culture, B.A Research paper, Mahidol University International Collage, Nakhonpathom.

ကယန္းဘာသာျဖင့္

Phonlaohtan monnu

n.d. Kayanphao caucau htwanhtwan atahtondo ngaosau ngaoswi

အဘိဓာန္

Bisu Mattia Shwe

n.d. Kayan – English – Myanmar Dictionary, Taung Gyi.

က်ေနာ့္ထံတြင္ ယခင္ရွိျပီးစာအုပ္မ်ား

Khon Edwn Phan

2005 The Narrative, Beliefs and Customs of the Kayan People, Trans. Khon Francis, e.d. Bridget Craig Robinson, Kayan Subgroup Literacy and Culture Committee.

Khoo Thwe, Pascal

2002 From the Land of Green Ghost, Harper Collins: New York.

Rachasak Nilsiri

2008 Long Neck Kayan, National Geographic Magazine, p.35-57,

Shin Htway Yin (In Myanmar)

2005 Kayan (Padaung), Sarpay Bakehman: Yangon.

1 Comment

Filed under Anthropology, Collection, Kayan, Research

One response to “ကယန္းလူမ်ိဳးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

  1. Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я