ဗုဒၶေပးခဲ့ေသာ ကတိရွိသလား

(Did the Buddha Make Any Promise?)

ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ကို ဘာသာတရာအေနျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း (အပိုင္း-၇)

Buddhism As A Religion (Part-7)

ဗုဒၶဘုရားသည္ ေနာက္လိုက္တပည့္အျဖစ္ ခံယူသူမ်ားကို နတ္ဘံုခ်မ္းသာႏွင့္ ဆုလာဘ္မ်ားေပးမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သူ႕အား ယံုၾကည္ကိုးစားသူမ်ားကို ဒုကၡအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ကယ္တင္ျခင္းျပဳမည္ဟုလည္းေကာင္း ကတိခံ၀န္ခ်က္ေပးေတာ္မမူေခ်။ ဗုဒၶ၏အလိုအရ ဘာသာတရားဟူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ မဂ္ဖိုလ္တည္းဟူေသာ ဉာဏ္အလင္းရရွိေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡတရားမွ လြတ္ျငိမ္းရန္ မွန္ကန္ေကာင္းျမတ္ေသာဘဝကို က်င့္ၾကံေနထိုင္ျခင္းတစ္ရပ္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္စိစစ္မႈ စိုးစဥ္းမွ်မရွိဘဲ မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈသာရွိေသာ ေနာက္လိုက္သာဝကမ်ားကို အလိုမရွိေပ။ လူသားတို႕အား ဆင္ျခင္ေတြးေခၚျခင္းအားျဖင့္ သိျမင္နားလည္မႈကို ရရွိေစလိုသည္။ ဗုဒၶဘာသာတရားသည္ လူသားဝါဒ၊ လူ႕အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈ မရွိျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ သာယာျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔ ဦးေဆာင္စိုးမိုးသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာဘ၀ေနထိုင္မႈ လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တုန္႔ျပန္လက္စားေခ်ျခင္း၊ ရန္ျငိိဳးပဋိဃဖြဲ႔မႈ၊ သူတစ္ပါးကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈႏွင့္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာမႈ အာဃာတတရား စသည္တို႔ကား ဗုဒၶတရားေတာ္၌ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းဆိုသလို အက်ံဴးဝင္မႈ မရွိေပ။

ဘာသာအယူဝါဒအား ဇြတ္မွိတ္ယံုၾကည္ေသာ အယူသီးမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားျပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေရွ႕ေနာက္ဆင္ျခင္တိုင္းထြာမႈရွိေသာ ဆင္ျခင္တံုတရား (Rationalism) ကိုေဖာ္ထုတ္ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ ၀ိဘဇၨဝါဒီျမတ္ဗုဒၶသည္ လူသားတို႔၏ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔၏ အေပၚစီဒယူခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခယ္လွယ္ လႊမ္းမိုးမႈ အပိတ္အပင္ထဲမွ လူသားကို လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သူကား ဗုဒၶရွင္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားမရွိေပ။ ဘာသာတရားကို အာဏာကုန္လႊဲအပ္ေပးသည့္စနစ္ (Religious Dictatorship) ႏွင့္ အတုအပအေယာင္ေဆာင္ကာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားေသာ ေၾကာင္သူေတာ္လုပ္ရပ္ (Hypocrisy) တို႔၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ သံသရာမွ လူသားအား လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္ကို ပထမဆံုး ညႊန္ျပခဲ့သူမွာလည္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားစရာမရွိေပ။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ပြင့္ထြန္းေသာ အခ်ိန္တြင္ သတၱ၀ါမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျပီး ယဇ္ပူေဇာ္မႈမ်ား၊ ပူေဇာ္ပသမႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္သာ မည္သည့္ က်င့္ၾကံမႈမ်ိဳးထက္မဆို ပို၍မြန္ျမတ္သည္ဟု ထင္မွတ္ယူဆေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အျမင္တြင္မူ မည္သည့္ဘာသာေရးအက်င့္အၾကံမွ် ယင္းတို႔ေလာက္ လူသားအတြက္ အရွက္မဲ့ အက်ိဳးနည္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းနိမ့္က်ေစမႈ မရွိဟူ၍ ျဖစ္၏။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဟူသည္ နတ္ဘုရားတို႔ကို လာဘ္ထိုးျခင္းမွတပါး အျခားမဟုတ္ေပ။ လာဘ္သပ္ပကာေပးျခင္းႏွင့္ မရိုးမေျဖာင့္ျခင္း အဂတိမႈျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာမႈဟူသည္ မိမိကုိယ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ လူေကာင္းသူျမတ္တို႔ လိုလားေတာင့္တသည့္အရာ မဟုတ္ေပ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မူရင္း – Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda

ဘာသာျပန္သူ – အရွင္ဓမၼသာရ

တည္းျဖတ္ – အရွင္က၀ိႆရႏွင့္ သင္ကာ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

Comments are closed.