ေအာ္တိုကေရစီ

ေဒၚပင့္ဂိုးလ္ဒ္ေရ။ ဒါကေတာ့ ေအာ္တိုကေရစီရဲ့ အဖြင့္ အက်ဥ္းပါပဲ။ လည္ပတ္ပံုကို သိခ်င္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ စားပြဲေပၚက သတင္းစာကိုသာ ေကာက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့။

ခင္ဗ်ားစိတ္၀င္စားမယ္ဆိုရင္ Absolutism (အၾကြင္းမဲ့ အာဏာပိုင္စနစ္)Authoritarian (အာဏာပိုင္မ်ားၾကီးစိုးေရး၀ါဒ)၊ အခုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးထားတဲ့ Autocracy (သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္), Dictatorship (အာဏာရွင္စနစ္)နဲ႔ Junta (စစ္အစိုးရ)တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက အခ်ဳပ္အထိန္းမရွိ၊ အကန္႔အသတ္မရွိ အာဏာကုန္ ကိုင္တြယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးေသာစနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကို သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက အာဏာအလံုးစံုကိုင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္လည္း ေအာ္တိုကေရစီ (Autocracy) ဟုပင္ သံုးႏႈန္းသည္။ ယင္းသို႔ တဦးတည္းအာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို ေအာ္တိုကရက္ (Autocrat) ဟုေခၚသည္။

ရည္ညႊန္းကိုးကား – ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္၊ အတြဲ (၁)၊ NCGUB

Advertisements

Leave a comment

Filed under Politics

Comments are closed.