ဒီမိုကေရစီ (Democracy)

(ျမန္မာ၀ီကီပီဒီယား အတြက္ ရိုက္ျဖစ္တဲ့ စာေလးပါ။ ဘေလာ့ဂ္မွာလည္း ဖတ္ရေအာင္ တင္လိုက္ပါတယ္။)


ဒီမိုကေရစီသည္ ဤေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားအတကိ တန္ဖိုးအထားခံရဆံုးျဖစ္ျပီး၊ မျပတ္သားဆံုး ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးစံုရွိၾကရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အာဖရိကတိုက္မွ တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို ၄င္းတို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အားလံုးက ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးရာ ယူနက္စကိုညီလာခံက်င္းပသည့္အခါ၌ ဤအယူအဆ၏ မရွင္းလင္း မျပတ္သားေသာ စရိုက္လကၡဏာကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း ေၾကျငာေဖာ္ျပၾကသည့္ တက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္တို႔က ၄င္းတို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တစ္ခါတရံတြင္မူ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံ၌သာလွ်င္) ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာ ဆိုၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားရပ္သည္ ေရွးေဟာင္းဂရိစကားလံုး demos (ျပည္သူလူထု) ႏွင့္ kratos (အင္အား) မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ား အာဏာပိုင္စိုးေသာ စနစ္ကို ေခၚဆိုသည္။ ေရွးေခတ္ ဂရိျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

စကားလံုးသေဘာအရ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ လက္တြင္း၌သာရွိသည္။ အဖြဲ႔ငယ္ အုပ္စုငယ္မ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သည္ထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပိုသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ၄င္းေ၀ါဟာရႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး ဝိေသသျပဳသည့္ စကားလံုးစကားရပ္တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲမွသာ ပို၍ အသံုး၀င္ေသာ အဓိပၸာယ္ထြက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ (Liberal Democracy)၊ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ (Representative Democracy)၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဒီမိုကေရစီ Participatory Democracy သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ (Direct Democracy) စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရ အဆမတန္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ဂရိျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားေခတ္ကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူတို႔ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္သြယ္ဝိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သံုးစြဲၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားၾကသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ “အစိုးရ”ဟူသည္ ျပည္သူအမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံ၏ နိစၥဓူ၀စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးေသာစနစ္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။

တစ္ပါတီစနစ္ထားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကား “ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကရစီ”ကို လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံရွိျပည္သူအမ်ားစုၾကီးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု လက္အတြင္း၌ ထင္ထင္ရွားရွားအာဏာ အျပည့္အဝရွိေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း (ဥပမာ – တတိယကမာၻမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား) တြင္ဒီမိုကေရစီဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ အကဲျဖတ္မႈမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္သည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႔ အက်ိဳးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မီေခးလ္ေဂၚဗာေခ်ာ့ဗ္ (Mikhail Gorbachev) စတင္သြပ္သြင္းသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္မီက ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ကာကြယ္ေျပာဆိုသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး လူမႈေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ေသးသေရြ႕၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးမႈျဖင့္ ေမြးထုတ္လုိက္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္လူသားစစ္စစ္ မေပၚေသးသေရြ႕၊ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုအေနျဖင့္ မွားယြင္းေသာ အသိတရားအား ပေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားသည္ အသံုးမဝင္ဘဲ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ားကိုပင္ ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ ၄င္းတို႔က ေစာဒကတက္သည္မွာ လူအမ်ား၏ အျမင္သည္ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္မႈမွ စင္စစ္မကင္းေသးဘဲ၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကို ခြဲျခားႏိုင္မႈ မရွိေသးဘဲ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုၾကသည္။

(ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္၊ အတြဲ (၁)မွ)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Politics

Comments are closed.