ေရွးေခတ္အိႏၵိယ၏ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႈမ်ား

(Beliefs and Practices in Ancient India)

Buddhism As A Religion (6)

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ အေနျဖင့္ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုကို ေဟာၾကားျဖန္႔ခ်ိရန္အေၾကာင္း အလွ်ဥ္းမရွိခဲ့ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၆၀၀ ႏွစ္မ်ားအလြန္ ထိုေခတ္အခါက အိႏၵိယတိုက္ငယ္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ၆၂ မ်ိဳးေသာ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္တို႔ ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္၏။ ထိုတည္ရွိျပီး ဘာသာတရားတို႔သည္ ဗုဒၶသိလိုေသာ အေမးပုစာၦမ်ားကို ေျဖစြမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဗုဒၶသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္ခဲ့သည့္ သစၥာတရားေတာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေဟာၾကားရာတြင္ အဆိုပါဘာသာတရားတို႔၌ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံတရားမ်ား သို႔မဟုတ္ ယူဆခ်က္မ်ားကို အသံုးမျပဳရန္ စိတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က အိႏၵိယတိုက္ငယ္ရွိ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚကား အဘယ္နည္း။ “ဘုရားသခင္သည္ သတၱ၀ါတိုင္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ခပ္သိမ္းေသာ အရာအားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ တာ၀န္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဆုလာဘ္ ေပးသနားလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေနာင္တမလြန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ တာ၀န္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုနန္း သို႔မဟုတ္ ငရဲျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဤယံုၾကည္မႈတို႔ကား ေရွးပေ၀သဏီမွစ၍ ယေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ပင္ ဘာသာတရားတို႔ကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကေသာ လူသူအေပါင္း၏ အေတြးအေခၚနယ္ပယ္၌ အခိုင္အမာစြဲျမဲလ်က္ရွိေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တရားမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္က အိႏၵိယတိုက္တြင္ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပေသးသည္။ ထိုဘာသာတရားတို႔၏ ေဟာၾကားခ်က္အရ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ဘ၀သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ကာယကို အျပင္းအထန္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ အျပစ္မ်ားကိုေဆးေၾကာပါမွ ခႏၶာဆဲျပီးေနာက္ ေနာင္တမလြန္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုနန္းသို႔ ၾကြျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘာသာေရးဂိုဏ္းတစ္ခုကား မိမိတို႔၏ နတ္ဘုရားမ်ား ေက်နပ္ေစရန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအျပဳအမူမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျပီး ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုနန္းသို႔ တက္လွမ္းၾကရန္ အားေပးလွံဳ႕ေဆာ္မႈျပဳေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းမ်ားကား ဆုေတာင္း ပတၱနားျပဳျခင္း၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ျပဳျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ အသနားခံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ ဤကဲ့သို႔ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္မ်ား အားလံုး၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသက္ေရာက္မႈအေပၚ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မူရင္း – Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda

ဘာသာျပန္သူ – အရွင္ဓမၼသာရ

တည္းျဖတ္ – အရွင္က၀ိႆရႏွင့္ သင္ကာ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

0 responses to “ေရွးေခတ္အိႏၵိယ၏ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ၾကံမႈမ်ား

  1. -

    အစ္ကုိဒီလုိလည္းျဖစ္တာပဲ၊ ေလးစားပါတယ္။ႏွစ္သက္စြာ ဖတ္႐ႈသြားပါတယ္။ခင္မင္စြာျဖင့္ဝင္းေဇာ္