ရယ္ျခင္းၾကီးသံုးပါး

သံုးပါးတသီး၊ ရယ္ျခင္းၾကီးကား၊ ဇနီးအိမ္ရွင္၊ မိမိလင္လည္း၊ ခ်စ္ခင္ေသာအား၊ သမီးသားကို၊ ပိုက္ဖ်ားအားရမ္း၊ ခ်ီရႈတ္နမ္းေသာ္၊ မယ္၀မ္းကေမြး၊ သူမ်ားေသြးကို၊ အေလးတျမတ္၊ သင့္သားမွတ္၍၊ လွည့္ပတ္ဖက္ခ်ီ၊ နမ္းေလျပီဟု၊ မထီမေလး၊ အသြမ္းေသြး၍၊ အေ၀းမ်က္ကြယ္၊ မယားရယ္၏။

ငါ့လယ္ငါ့ယာ၊ ငါ့ေျမတာဟု၊ ဥစၥာခင္မင္၊ ဆိုျပန္လွ်င္လည္း၊ အရွင္မဲ့ပါ၊ ငါတို႔မွာကား၊ ကမာၻမေက်၊ မခ်င္းေန၏၊ ေအာက္ေသြယြင္းယို၊ သင္တို႔ကိုယ္မွ၊ လိုမပိုင္ဘဲ၊ ဖြယ္သရဲဟု၊ က်ိန္ဆဲေသာႏွယ္၊ ေျမကရယ္၏။

ငါ့၀ယ္ငါ့ေရႊ၊ ငါ့ေၾကးေငြဟု၊ စိတ္ေစၾကည္သာ၊ ဆိုျပန္ပါလည္း၊ ၾကမၼာေဆာ္တိုက္၊ ေကာင္းေတာ္ခိုက္ကို၊ ဧည့္ဆိုက္မွ်သာ၊ တည္းခိုပါရွင္၊ ငါးျဖာရန္သူ၊ ယူလွည့္တို႔ပါ၊ ေသမင္းခြာလည္း၊ သင့္ရာအေလ်ာက္၊ တို႔ေရာက္သည္ပင္၊ တို႔အရွင္လွ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလွ၊ လြန္မင္းစြဟု၊ ေဒါသခ်ီခ်ယ္၊ ေရႊေငြရယ္သည္၊ သံုးသြယ္ရယ္ေဆး ပ်က္သြမ္းေသြး။

စိႏၲေက်ာ္သူဦးၾသ

ၾသ၀ါဒထူးပ်ိဳ႕ – ၁၅

အဖြင့္

“ပိုက္ဖ်ားအားရမ္း” မွာ “အား”ဆိုတာ အားရပါးရ၊ လိုလိုခ်င္ခ်င္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေအာက္ေသြယြင္းယို”၌ “ေအာက္”မွာ ကုန္လြန္ပ်က္စီးျခင္း အနက္ကို ဆိုလိုပါသည္။

ဤလကၤာမွာ ဗုဒၶ၀ါဒ က်မ္းထြက္ အလိုျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem, Sharing

Comments are closed.