ဘာသာတရားတို႔၏ နိဒါန္းအမြန္အစ (Beginnings)

Buddhism As A Religion (3)

ကမာၻေပၚတြင္ ဘာသာအယူ၀ါဒဟူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ေလသနည္း။ လူသားတို႔၏ သဘာ၀ ေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ သံသယရွိမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မလံုျခံဳမႈမ်ားအေပၚ ဘာသာတရားတို႔၏ နိဒါန္းအစပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားဖူးသိရွိျပီးျဖစ္သည္။ အၾကင္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာတရားမ်ား မေပၚေပါက္မီ ထိုေခတ္အခါက ေရွးလူသားမ်ားကား အသိဥာဏ္ အေမွ်ာ္အျမင္အားျဖင့္ ေခါင္းပါးလွေခ်ေသးသည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ၏ စစ္မွန္ေသာသဘာ၀ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္တရားမ်ားကိုလည္း မသိျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ (မိုးရြာျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔) သဘာ၀ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ဓမၼ၏ နက္နဲမႈမ်ားအေပၚ နားလည္ႏိုင္မႈ အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ၾကေခ်။ သူတို႔၏ အသိဥာဏ္နယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ဓမၼ၏ ေကာင္းမႈ၊ ဆိုးမႈ ေလာကဓံ တရားမ်ားကို စီစဥ္ဖန္တီးေနေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ျပင္ပတန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ား ရွိႏိုင္ေကာင္း၏ဟု သံသယျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပူမႈ၊ ေအးမႈစေသာ ဘဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ စြမ္းအင္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သူတို႔အေခၚအားျဖင့္ ဆက္တိ (Shakti) (သတၱိ) ဟူေသာ တန္ခိုးစြမ္းအင္တစ္မ်ိဳးတည္ရွိေလေၾကာင္း ထင္ျမင္ဂရုျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အဆိုပါတန္ခိုးပါ၀ါမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရိုေသခန္႔ျငားမႈျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ မိမိတို႕အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္၏ဟု ထင္မွတ္ယူဆျပီး အလြန္တရာ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိတ္မႈကိုလည္း ခံစားလာၾကရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သူတို႔သည္ အဆိုပါ တန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ား၏ အမ်က္ေဒါသကို ေလ်ာ့နည္းရာ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ၾကံစည္ခဲ့ၾကျပီး တြန္းလွန္ခုခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) အယုတ္သျဖင့္ ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ တစ္ဖန္ ဤကဲ့သို႔ တန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ားကို သူတို႔၏ သာမန္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာၾကျပီး သူတို႔ ေျပာလိုေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို ကိုယ္ဟန္အမူအရာျဖင့္ ေဖာ္ျပဆက္သြယ္ျခင္းသာလွ်င္ ပို၍ထိေရာက္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္လာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ တန္ခိုးစြမ္းအားရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဓေလ့ရိုးရာ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ တန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းငွာ သာလြန္ထူးျခားေသာ ပရစြမ္းရည္မ်ား ကိန္းေအာင္းပါရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရျပီး အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ေရွးလူတို႔သည္ မျမင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ားကို ရွိခိုး၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္းျဖင့္ သူတို႔မလိုလားေသာ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရပ္စဲႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ သူတို႔အေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ဆက္သြယ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ တန္ခိုးစြမ္းအားရွင္မ်ားကို ပို၍ ထင္ရွားျမင္ႏိုင္စိမ့္ေသာငွာ အဆ
ုပါ စြမ္းအင္တစ္ခုစီကို အမည္နာမတစ္မ်ိဳးႏွင့္ လူသားပံုသ႑န္ သို႔မဟုတ္ လူ႔သ႑န္မဟုတ္ေသာ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ ရုပ္ဆင္းသ႑န္တစ္မ်ိဳးစီ သတ္မွတ္ဖန္တီးခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔အား ခန္႔ျငားရိုေသမႈႏွင့္အတူ ထိတ္လန္႔စိုးရြံ႕မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ အခ်ိန္ကာလမ်ား ကုန္လြန္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဤစြမ္းအင္ ကိုယ္စားျပဳ ပံုစံမ်ား၏ အရင္းမူလ အဓိပၸာယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့လာခဲ့ၾကျပီး အမွန္စင္စစ္တည္ရွိေသာ သဘာ၀ ပရမတ္တရားအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔ကို နတ္ျဗဟၼာ တန္ခိုးရွင္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကသည္။

လူယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ၀ါဒမ်ားကို ရုပ္၀တၱဳပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ ဤရုပ္ထုသ႑န္မ်ားကို နတ္ဘုရားမ်ားအျဖစ္ ရွိခိုးဂုဏ္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ေသာ ပူေဇာ္ပသမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ရိုးရာအခမ္းအနားမ်ားကို ဖန္တီးတိုးျမွင့္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွးဦးျမိဳ႕ျပ အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား ထြန္းကားလာမႈႏွင့္အတူ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳက္ကြပ္ကဲမႈမ်ား လိုအပ္လာခဲ့သျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ေကာင္းျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကို ညႊန္ျပႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓေလ့အမူအက်င့္မ်ားကို အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈစတင္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသား၀ါဒ (Humanism*)၊ လူ႔တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ရိုးသားျဖဴစင္မႈ၊ ေမတၱာဂရုဏာထားတတ္မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အနစ္နာခံ လိုက္ေလ်ာတတ္မႈ၊ ရိုေသၾကည္ညိဳတတ္မႈ၊ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ၊ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံတတ္မႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူသားတန္ဖိုးမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ လူ႔တန္ဖိုး အရည္အခ်င္းမ်ား၏ ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို ေသခ်ာခိုင္မာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူတို႔က ျပဌာန္းထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျပဳမႈက်င့္ၾကံျခင္း မရွိလွ်င္ ေနာင္တမလြန္တြင္ နတ္ဘုရားမ်ား၏ အျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လိုက္နာသူတို႔အား ေဟာေျပာေျခာက္လွန္႔ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ စိတ္သႏၲန္၀ယ္ စိုးထိတ္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ကိန္းေအာင္ေစခဲ့သည္။ ဘာသာတရားဟူသည္ လူ႔စာရိတၱက်င့္ထံုးက်င့္စဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀လြန္တန္ခိုးရွင္ နတ္ဘုရားတို႔ကို ယံုၾကည္အားထားမႈတို႔၏ ေပါင္းစည္းေျမွးယွက္မႈ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးပါမည္။

မွတ္စု

  • *Humanism = (လူသား၀ါဒ) လူသား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊ လူသားတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို အေလးအနက္ထားေသာ အေတြးအေခၚ၊ အက်င့္အၾကံစနစ္တစ္မ်ိဳး (၀ါ) ျဗဟၼစိုရ္တရားက်င့္ၾကံမႈ။ (ဤေနရာတြင္ ၁၈ ရာစု အစပိုင္း အေနာက္တိုင္းအေတြးအေခၚေလာက၌ ေပၚေပါက္လာေသာ အယူအဆတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ တန္ခိုးရွင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ဆန္႔က်င္ပစ္ပယ္ျပီး က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားမႈ၊ သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းေလ့လာမႈ၊ သဘာ၀ေလာကတြင္ လူသား၏ ျပီးျပည့္စံုမႈကို အဓိက အေရးထား အသားေပးေသာ၊ လူသား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသာလွ်င္ ပဓာနဟုယူဆေသာ “လူသားဗဟိုျပဳ၀ါဒ”တစ္မ်ိဳးကို မဆိုလိုပါ။) (ဘာသာျပန္သူ)

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မူရင္း – Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda

ဘာသာျပန္သူ – အရွင္ဓမၼသာရ

တည္းျဖတ္ – အရွင္က၀ိႆရႏွင့္ သင္ကာ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

Comments are closed.