Buddhism As A Religion (2)

ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ကို ဘာသာတရာအေနျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း (၂)

ကမာၻေပၚတြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဘာသာတရား၊ အယူ၀ါဒတို႔သည္ ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ရာ `ဗုဒၶဘာသာ´ဟုေခၚတြင္အပ္ေသာ အျခားဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုကိုကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါေသးသနည္း။ အျခားဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားတြင္ မရွိေသာ တမူထူးျခားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ အျခားဘာသာတရားမ်ားက မေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ လူသားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား၊ အျခားအယူ၀ါဒတြင္ မေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ ေလးနက္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အခ်င္းအရာသေဘာလကၡဏာမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ရႈျမင္ခ်က္တစ္ရပ္ကား ရွိ၏။ ၄င္းရႈျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အဆိုအရ ကမာၻေပၚတြင္ ျပန္႔ပြားေနသမွ်ေသာ အယူ၀ါဒတို႔သည္ အေပၚယံလကၡဏာအားျဖင့္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေစကာမူ အေရးၾကီၚဆံုး ပဓာနခံယူခ်က္အပိုင္းတြင္ အားလံုးအတူတူပင္ ထူးမျခားနားရွိေလသည္။ ေျပာျပေလာက္သည့္ ေလးနက္အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကား မည္မည္ရရ မရွိေခ်။ တစ္ခုတည္းေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ကား ဘာသာတရားအေပၚထင္ျမင္နားလည္မႈႏွင့္ လက္ခံက်င့္သံုးမႈ အပိုင္းတြင္သာတည္း။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေနာက္ဆံုးအထိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လိုက္လွ်င္ အယူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ ဓမၼတာအားျဖင့္ ေနရာဌာနတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္သည္မွာ ေျပာစရာမလိုေတာ့ျပီ။ အၾကင္ေနရာသည္ကား ေကာင္ကင္ဘံု သို႔မဟုတ္ ငရဲျပည္ပင္တည္း။ ၄င္းသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာ အယူ၀ါဒတိုင္းလိုလို၏ လက္ခံယံုၾကည္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ကား ဤအယူလက္ခံက်င့္သံုးမႈ ရွိပါ၏ေလာ။ ဤေမးဆိုခ်က္ကို ေက်နပ္ျပည့္စံုစြာ ေျခၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ `ဘာသာတရား´ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဦးစြာပထမ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုေပသည္။

ဘာသာတရား၏ အနက္အေထြေထြ (Definition)

ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေလ့လာမႈ၌ ဘာသာတရားဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို၊ တစ္နည္းအားျဖင္ Religion ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို ရႈေထာင့္အေထြေထြမွ ေတြးျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ ဘာသာတရားဟူသည္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ အယူ၀ါဒေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သီအိုလိုဂ်ီ သို႔မဟုတ္ တတ္သိလိမၼာသူ ပညာရွင္တို႔၏ အယူ၀ါဒ ပံုေဖာ္မူတစ္ရပ္ဟူ၍လည္း ရႈျမင္ၾကေပသည္။ ဘာသာတရားဟူသည္ လူမႈကိုယ္က်င့္တရား၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ပဓာနအရင္းအျမစ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူ႔ေဘာင္ေလာကအတြက္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ပဓာန အေရးၾကီၚေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။

ဘာသာတရား၏ သဘာ၀ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကို ပညာရွင္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ စရိုက္၀သီအတိုင္း အမ်ိဳးအမ်ိဴး ရႈျမင္ၾကသကဲ့သို႔ ျခားနားမ်ားျပားေသာ ထင္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေပးၾကေလသည္။ အယ္လ္ဒပ္စ္ ဟပ္စေလ (Aldous Huxley) ၏ အဆိုအရ ဘာသာတရားဟူသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ယင္းျဖင့္ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔လႈပ္ရွားက်င္လည္ေနရေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း လိုလ
းႏွစ္သက္အပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရရွိေစရန္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ပထမေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ သိျမင္မွတ္သားမူဆိုင္ရာ သတိစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ျပီး၊ ဤသို႔ျဖင့္ ေနထိုင္ရာ သဘာ၀စၾကၤာ၀ဠာႏွင့္ သူတို႔အၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား၏ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈကို တည္ေဆာက္ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္

ေဒါက္တာရာဓ ခရစ္ရွနန္ (Dr.Radhakrishnan) ကဲ့သို႔ ေခတ္သစ္အိႏိၵယ အေတြးအေခၚရွင္မ်ားက `ဘာသာတရားဟူသည္ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ က်မ္းစာအစုအေ၀းကို ေခၚဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္´ဟု ဖြင့္ဆို တင္ျပၾက၏။ သူတို႔ဆိုလိုေသာ ဘာသာေရးအေတြ႕အၾကံဳဟူသည္လည္း `လူႏွင့္နတ္၀ိညာဥ္တို႔၏ ပူးကပ္တည္ရွိမႈ´အား သိျမင္ နားလည္မႈအေပၚ အေျခခံသည္ဟု ဆို၏။ စာေရးဆရာၾကီး အိပ္ခ်္ ဂ်ီ၀ဲလ္ (H. G. Wells) ကလည္း `ဘာသာတရားဟူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စာရိတၱက်င့္၀တ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ပညာေရးဗဟိုခ်က္မျဖစ္သည္´ဟု ဆို၏။ ဂ်ာမန္ဒႆနပညာရွင္ ကန္႔ (Kant) ၏ အဆိုအရ `ဘာသာတရားဟူသည္ ေသြဖည္၍မရေသာ၊ မမွိတ္မသုန္ လက္ခံက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒတရားမ်ားကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နာလည္လက္ခံမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္´ဟူလို။

ဗုဒၶေဂါတမ၏ ဘာသာတရားကို ဘ၀ေနထိုင္မႈလမ္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ `မေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ပြားမ်ားေအာင္ အားထုတ္ျပီး ဘ၀ကို ပ်ိဳးေထာင္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမွ ကင္းေ၀းေစလ်က္ ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္ေစေသာ စိတ္ႏွလံုးကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းျခင္း´ (ဓမၼပဒ၊ ၁၈၃) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘာသာတရား၏ အဓိပၸာယ္ကို အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာဖြင့္ဆိုႏိုင္ရကား ဘာသာတရားဟူသည္ စာရိတၱက်င့္၀န္ႏွင့္ ေတြေခၚေျမာ္ျမင္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား၏ သိုေအာင္းခိုမွီးရာ ပဓာနကိုယ္ထည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆံုးအမမ်ားကို ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤအဓိပၸာယ္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကို ဘာသာတရားဟု ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ႏိုင္ေပရာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ယခင္ျပဆိုခဲ့ေသာ အေထြေထြေယဘုယ် ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ကား တိတိပပ မကုိက္ညီလွေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ဗုဒၶဘာသာသည္ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မ်ားစြားေသာ ခံယူခ်က္တို႔တြင္ တူညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ပို၍ ကြဲကြဲျပားျပား ေ၀ဖန္သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ဘာသာတရားတို႔ မည္သို႔မည္ပံု ေပၚထြန္းလာၾကပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဦးစြာပထမ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကစို႔။

(ဆက္ရန္)

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

Comments are closed.