ကိုယ္က မကူ၊ ကူေသာ္ မၾကိဳက္

နာဂစ္အလြန္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (၄)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Experience, Nargis

Comments are closed.