2 comments on “ရပ္နားထားေၾကာင္း အသိေပးျခင္း

  1. တတပ္တအား ပါ၀င္ကူညီႀကလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
    အကူအညီေတြလည္း ခရီးမတြင္ဘူးႀကားေနတာပဲ
    အကူအညီ တခုပဲေရာက္ေရာက္ ဆန္တျပည္ပဲေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္တာေတာ႔ လုပ္ႀကရမွာပဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s