Solution

အေျဖရွာျခင္း

mm thinker

ခ်ိန္သင့္ အခါသင့္ျဖစ္ေသာ အိုင္ဒီယာေလာက္ အားေကာင္းေသာအရာမရွိေပ။

ဗစ္တာဟူးဂိုး

အျမစ္မွလွန္၍ တိုက္ခိုက္ေန သူအဖို႔ မေကာင္းဆိုး၀ါး၏လက္တံ ေပါင္းမ်ားစြာကို အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခုတ္ထစ္ပစ္ရဖို႔ရွိေပသည္ဟု ဟင္နရီေဒးဗစ္ေသာ္႐ိုးက Walden အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ ေရးဖူးသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား၏ အျမစ္လက္တံေပါင္းမ်ားစြာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

mules-solution.jpg


အ႒မေျမာက္အေလ့အထ အစပိုင္းတြင္
နာက်င္ခက္ခဲမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပႆနာကို တူးဆြၾကည့္ ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာအျမစ္တြယ္မႈမ်ား နက္႐ႈိင္းစြာ စူး၀င္ေနေသာ ပါရာဒိုင္းႏွင့္ အ႐ိုးစြဲေနေသာလုပ္ငန္းခြင္ အစဥ္အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုဆက္၍ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းအေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါမည္။ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ရင္း ေသာတုဇနတစ္ဦးကဲ့သို႔ ေလ့လာခဲ့ေသာ စတီဖင္ကိုေဗး၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ႀကီးမားေသာ Cultural Shift မ်ားသည္ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အစပ်ဳိးလာတတ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုသည္မွာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) သို႔မဟုတ္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးဦးျဖစ္ႏိုင္သည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ လက္ေထာက္တစ္ဦးဦးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ရာထူးဌာနႏၱရက မ်ားစြာအေရးမႀကီးဘဲ ထိုသူမ်ားသည္ ဦးစြာပထမ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အစအဆံုး ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုသည္။ အက်င့္စ႐ိုက္၊ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈ၊ အစြမ္းအစ၊ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ အားထုတ္မႈ စသည္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ရန္လိုၿပီး အျခား သူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

င္းတို႔သည္ ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း၊ အစြမ္းအစႏွင့္ ပါရမီကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဤအားသာခ်က္မ်ားကို သံုး၍ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း၊ အေျဖရွာ ႏိုင္ၾကသည္။ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူရဲလာၾကသည္။ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈကို

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ၿပီး ရလဒ္ကိုလည္း မ်ားမ်ား ထုတ္ေပးလာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ေနာက္လိုက္အမ်ားစုက ႏိုးၾကားၿပီး သတိျပဳမိလာသည္။ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ အလုပ္မ်ားစြာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အိုင္ဒီယာမ်ဳိးကို ေလ့လာအတု ယူေစလိုၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေလ့ အထေျပာင္းလဲမႈသည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ေဆာင္သူထံမွ အျခားသူမ်ားထံ ကူးစက္သြားသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားစုသည္ ဤသို႔ ခံယူျခင္းမရွိ၊ ကူးစက္လိုက္နာေစျခင္း မ်ဳိးမရွိဘဲ အျပဳသေဘာျဖင့္မျမင္ျခင္း၊ ဇြတ္အတင္းလိုက္နာေစျခင္းမ်ဳိး အဖြဲ႕ အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ယင္းတို႔က်င့္ၾကံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးသည္ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ထူးမျခားနားသာျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ၄င္းတို႔ အႀကီး အကဲ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာင္းလဲမႈကို သည္းခံေစာင့္စည္းႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။ ဤလိုလူမ်ားမွာ သူလိုငါလို ထဲတြင္ အနည္းစုသာျဖစ္သည္။

လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္လက္ရွိ အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး အဇၩတၱ ခြန္အားရရွိရန္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ျခင္း၊ အတၱေရွ႕တန္းတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ မိမိ၏သေဘာထားအမွန္ႏွင့္ အစြမ္းအစကို သိထားဖို႔လိုပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကိုသိမွ ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အလိုရွိရာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္။ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ အစတည္ၿပီး တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေစကာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္မိေစပါသည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ့္အစြမ္းအစတို႔အေပါက္ အလမ္းတည့္သြားေသာအခါ သူမတူေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈက သူမ်ားႏွင့္တစ္မူကြဲ ထြက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိမိ၏ အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈကို ေတြ႕ရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းကိုအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဤသို႔ ေတြ႕ရွိအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ကိုယ္၊ စိတ္၊ ဟဒယ၊ ဥာဏ ဟူေသာ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လူသားသေဘာေဆာင္ အဓိကရအခ်က္ မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးပြားေစၿပီး အသံုးခ် ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤမူအတုိင္း ပင္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ထုိသူတုိ႔၏ အရင္းခံ ေစ့ေဆာ္မႈကုိ ေတြ႕ရွိေအာင္ အေထာက္ အကူ ေပးႏုိင္ပါသည္။

အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းပါေသာ အေျဖရွာမႈတြင္ မိမိ၏အရင္းခံေစ့ေဆာ္မႈကုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ အားေပးျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ မည္သည့္အဆင့္၌မဆုိ တစ္ဦးစီအတြက္ လမ္းျပေျမပုံျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းတြင္ အစားထုိး၍မရေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုပ္ ကုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းကုိပါ ဦးေဆာင္မႈေပးသူျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

mm thinker

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

The 8th Habit by Stephen R.Covey

[အပုိင္း (၁၁)

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

အခန္း (၃)]

Advertisements

Leave a comment

Filed under Management, Perspective

Comments are closed.