How Do You Think on Your Work??

 

စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ကို ေရးထားတာ အပိုင္း ၉ အထိျပီးပါျပီ။ ကိုးပိုင္းစလံုးကို Article ဆိုတဲ့ေနရာမွာ PDF ဖိုင္နဲ႔ တင္ထားပါတယ္။ ဒီဘေလာ့ဂ္အသစ္ကေန က်န္တဲ့အပိုင္းေတြ ဆက္တင္သြားပါမယ္။

 

အပုိင္း (၁၀)

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

ေန႔ခတ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႀကီးစိုးေနေသာ အရာ၀တၳဳပံုစံထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါရာဒိုင္းႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈ ေဖာ္ထုတ္မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈကို ရွာၾကည့္ႏိုင္သည္။ အေျဖက ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုပ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမ်ား

စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္၍ ရသမွ် အခြင့္အေရးကိုဖမ္းဆုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လိုစိတ္ရွိမရွိေပၚမူတည္၍ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူမည္ ဆိုသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိလ်က္ဘဲျဖစ္ေစ လူေတြကဆံုးျဖတ္ေနရသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါဆိုသည္မွာ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏဟူေသာ လူ႔သဘာ၀ ေလးရပ္စလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္ေသာ္ မနာခံလိုျခင္းမွသည္ ဖန္တီးစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈ ႏိုးၾကြလာျခင္းအထိ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႕ရသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈေျခာက္ခုကို အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ မနာခံလိုျခင္း၊ ကိုယ္ လြတ္႐ုန္းလိုျခင္း(Rebel or Quit)၊ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိဘဲနာခံျခင္း (Malicious Obedience)၊ စိတ္ပါလက္ပါေလးစား လိုက္နာျခင္း (Willing Compliance)၊ တက္တက္ၾကြၾကြကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Cheerful Cooperation)၊ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ကဲ့သုိ႔ စိတ္ကိုႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း (Heartfelt Commitment) သို႔ မဟုတ္ ဖန္တီးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ႏိုးၾကြလာျခင္း (Creative Excitement) တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤေရြးခ်ယ္စရာအသီးသီးသည္ ေအာက္ပါျဖစ္ႏိုင္ေျခငါးရပ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမ-တရားမွ်တမႈမရွိစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါးနပ္ေသာကိုင္တြယ္မႈမ်ားစြာရွိျခင္း၊ ကိုယ့္လူေကာင္းစားေရး၀ါဒ (Nepotism) ရွိျခင္း၊ လုပ္ခလစာေပးရာတြင္ မွန္ကန္မွ်တမႈမရွိျခင္း၊ ကိုယ္လုပ္သေလာက္ ခံစားခြင့္မရျခင္း စသည္ တို႔ရွိေနပါက မည္သည့္အျပဳအမူကို ေရြးမည္နည္း။

ဒုတိယ-လုပ္ခလစာအားျဖင့္ မွ်တမႈရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းတြင္ အႏွိမ္ခံရသည္ဆိုပါစို႔။ ရသင့္ေသာေလးစားမႈမရျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးတြင္ တစ္ေျဖာင့္တည္းမရွိမႈ၊ တစ္ဖက္သတ္အာဏာရွင္ဆန္မႈ၊ အေျပာင္းအလဲလြယ္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္အႀကီးအကဲ၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ရွိလွ်င္ မည္သည့္အျပဳအမူကို ေရြးမည္နည္း။

တတိယ-လုပ္ခလည္း သင့္တင့္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာလည္း ဆက္ဆံခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ေပးျခင္းသည္ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကို ေဖာက္စားခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုပါစို႔။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခံစားမႈကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး အသိပညာပိုင္းကို အေလးမထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မည္သည့္အျပဳအမူကို ေရြးမည္နည္း။

စတုတၳ-အျပင္ပန္းဟုဆိုရမည့္ လုပ္ခလည္းမွ်တသည္။ (Body) ဆက္ ဆံေရးလည္းေကာင္းသည္။ (Heart) အသိပညာပိုင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ သည္။ (Mind) သို႔ေသာ္ အပ္ေၾကာင္း ထပ္ေနသည့္အလုပ္မ်ိဳး (ဥပမာ-မည္ သူမွ်မၾကည့္၊ အသံုးလည္းမ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား အၿမဲေရးေနရျခင္း)ႏွင့္ သာ ဂ်င္ဂ်င္လည္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္မွာ အဓိပၸာယ္မရွိဟု ခံစားေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ (Spirit) ထိုအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ေရာ မည္သည့္အျပဳအမူကို ေရြးမည္ နည္း။

ပဥၥမ-လစာလည္း မွ်မွ်တတရသည္။ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ေခ်ာေမြ႕သည္။ အသိပညာကို အသံုးခ်ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိရွိ လုပ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ Customer မ်ားႏွင့္Supplier မ်ားအၾကား လွည့္စားမႈ၊ မ႐ိုးသားမႈမ်ား သူ႔ဘာသာသူ ဆက္ရွိေနသည္ဆိုပါစို႕။ ဤအေျခ အေနတြင္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္မည္နည္း။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏအားလံုး ပါ၀င္ သည့္ တစ္ခုလံုး သက္ရွိသေဘာေဆာင္ ပါရာဒိုင္း (Whole-person Paradigm) ကို အဆင့္ဆင့္ေက်ာ္ျဖတ္လာသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ဤေနရာ၌ အဓိကအ ခ်က္မွာ လူ႔သဘာ၀အစိတ္အပိုင္းေလး ရပ္၌ တစ္ရပ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္သည္ ႏွင့္ လူကိုအရာ၀တၳဳကဲ့သို႔ သေဘာ ထားရာေရာက္သြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အရာ၀တၳဳပံုစံ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လည္ ပတ္မႈရွိရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ လုပ္ရမႈတို႔ လိုအပ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ေဒသမ်ားသို႔ေရာက္သြားတိုင္း စတီဖင္ကိုေဗးက အထက္ပါေမးခြန္း မ်ားကိုေမးၾကည့္ခဲ့ရာ ေအာက္ဆံုးေရြး ခ်ယ္မႈသံုးခုျဖစ္သည့္ မနာခံလိုျခင္း၊ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းျခင္း၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိဘဲနာခံျခင္း၊ စိတ္ပါလက္ပါေလးစား လိုက္နာျခင္းဟူေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား၌ သာအေျဖထြက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယေန႔ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း၊ ပညာလုပ္သား ေခတ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုး၌ သက္ ရွိကဲ့သို႔ျမင္ျခင္း၊ လုပ္ခထိုက္သင့္စြာရျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံျခင္း၊ အသိ ပညာကို အသံုးခ်ခြင့္ေပးျခင္း၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားေစ ျခင္းတို႔ရွိမွသာ အထက္ပိုင္းေရြးခ်ယ္မႈ သံုးခုျဖစ္သည့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဖန္တီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏိုးၾကြျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေပသည္။

ဤမွ်ဆိုလွ်င္ယေန႔ေခတ္ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာမ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္လူ႔သ ဘာ၀ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ပါရာဒိုင္းအတြင္း တည္ရွိေနသည့္ အႏွီျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေရးအဓိကအခ်က္ကို ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

The 8th Habit by Stephen R. Covey

Leave a comment

Filed under Management

Comments are closed.