The 8th Habit-9

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ – ၉

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

 


ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

 

ေရာဂါပိုးမႊားသီအိုရီကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ဘာေတြျဖစ္ကုန္သနည္းဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ဟန္ေဂရီမွ ဆင္မယ္လ္၀စ္၊ ျပင္သစ္မွ ပါစခ်ာႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သိပံပညာရွင္ မ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရာဂါပိုးတို႕ေၾကာင့္ဟူေသာအခ်က္ကို သိရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးမ်က္ႏွာျမင္ရာတြင္ ၀မ္းဆြဲသည္ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္ပံု၊ စစ္ပြဲတြင္ စစ္သားမ်ား က်ည္ဆန္ထက္ ဒဏ္ရာမွ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားရပံုတို႔ကို ရွင္းခ်က္ (Explain) ထုတ္လာႏုိင္သည္။ ေရာဂါပိုးမႊား သီအိုရီသည္ သုေတသနနယ္ပယ္သစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ယေန႔ေခတ္အထိ ကာကြယ္ကုသေရးဆိုင္ရာအတြက္ လမ္းညႊန္ (Guide) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ပါရာဒိုင္းတစ္ခု၏ ပါ၀ါျဖစ္သည္။ ပါရာဒိုင္း တစ္ခုသည္ ပထမတြင္ရွင္းခ်က္ Explain ကို ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ မွန္ကန္ ေသာလမ္းညႊန္မႈ Guide ကို ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ပါရာဒိုင္းတစ္ခု အစဥ္အလာအစြဲမ်ားကို ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္၊ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိေသာ ပါရာဒိုင္း သည္ ထို႔ထက္ပိုေကာင္းေသာတစ္ခု မထြက္ေပၚမခ်င္း ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီခရီးဆက္ေနေလ့ရိွသည္။ ပညာလုပ္သား ေခတ္သစ္သည္ ပါရာဒိုင္းသစ္ေပၚ တြင္ အေျခတည္သည္။ စက္မႈေခတ္တြင္ အရာ၀တၱဳကဲ့သို႔ အရာရာကို သေဘာထားေသာ ပါရာဒိုင္းႏွင့္ လံုး၀ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ င္းကို စတီဖင္ကုိေဗးက တစ္ခုလံုးသက္ရွိ သေဘာေဆာင္ ပါရာဒိုင္း (Whole-Parson Paradigm) ဟု အမည္တပ္သည္။

 

Whole-Parson Paradigm

 

လူမ်ား ကိုယ့္အလုပ္တြင္ကိုယ္ မေပ်ာ္ပိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သားမ်ား၏ ပါရမီ၊ အရည္အခ်င္း၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ ၿခံဳငံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ရိုးရိုး စင္းစင္း အခ်က္က်က်ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ လူ႔သေဘာသဘာ၀ (Human Nature) အေပၚ အေျခခံက်ေသာအျမင္ ျဖစ္သည့္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိမႈ ပါရာဒိုင္း မျပည့္စံုျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

အေျခခံက်ေသာ အစစ္အမွန္ တရားမွာ သက္ရွိလူသားသည္ တြန္းအားေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိမွ အလုပ္ျဖစ္ေသာ အရာ၀တၱၱၱဳမ်ားမဟုတ္၊ ကာယ (Body)၊ စိတ္ (Mind)၊ ဟဒယ (Heart) ႏွင့္ ၀ိဥာဏ(Spirit)ဟူေသာ မ်က္ႏွာစာ ေလးခုရွိသည္ဟူ ျဖစ္သည္။ (ျမန္မာ စကားတြင္ စိတ္၊ စိတ္ဓာတ္၊ စိတ္ႏွလံုး ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ မ်ားစြာကြဲျပားမႈမရွိရာ Mind ကို သိမႈဆိုင္ရာ၊ Heart ကို ခံစားမႈဆိုင္ရာနွင့္ Spirit ကို ရွင္သန္မႈ အသက္ဓာတ္ဆိုင္ရာဟု နားလည္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။)

 


 

သမိုင္းတင္သည့္ကာလမွစအေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္းႏွစ္ခုစလံုး ဘာသာတရား၊ နပညာတို႔ကို ေလ့လာလွ်င္ အေျခခံအားျဖင့္ အလားတူျခင္းရာေလးရပ္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ုပ္သေဘာ/ ဥစၥာဓနေရးရာ (Physical / Economic) ၊ နာမ္သေဘာ (Mental) ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး/ခံစားမႈ ဆိုင္ရာ (Social / Emotional) ႏွင့္ ရွင္သန္မႈသေဘာ (Spiritual) တို႔ျဖစ္သည္။ အသံုးအႏႈန္း ကြဲေကာင္းကြဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတရားအားျဖင့္ တူႏိုင္ေပသည္။ ယင္းတို႔သည္ လူသားအားလံုးအဖို႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တြန္းအားျဖစ္ေသာ ရွင္သန္ရန္ Live (Survival)၊ ေမတၱာထားရန္ Love (Relationship) ၊ သင္ယူရန္ Learn(Growth and Development) ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ တစ္ခုခုထားခဲ့ရန္ Leave a Legacy (Meaning and Contribution) တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ သည္။

 

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Leave a comment

Filed under Management, Philosophy

Comments are closed.